Artikel 1- Algemene bepalingen

 1. De statuten, reglementen en (wedstrijd)tarieven en Welzijnscode van de KNHS gelden voor alle bij de KNHS
  (al dan niet tijdelijk) aangesloten leden, die (al dan niet) uitkomen op of meewerken aan wedstrijden, en/of lidverenigingen en voor aan de KNHS gelieerde rechtspersonen, die wedstrijden organiseren. Wijzigingen in deze bepalingen en de datum van inwerkingtreding worden gepubliceerd in de Officiële Mededelingen van de KNHS.

 2. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle wedstrijden onder auspiciën van de KNHS. Wanneer in overige KNHS-(discipline)reglementen bepalingen afwijken van dit reglement, prevaleren deze boven dit reglement. 

 3. Wanneer de KNHS-reglementen afwijken van de Europese en/of nationale regelgeving, prevaleert de Europese en/of nationale regelgeving boven de KNHS-reglementen. 

 4. Op het identificeren en registreren van paarden is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. 

 5. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de FEI (en de KNHS) worden georganiseerd en die worden verreden in Nederland, prevaleert de FEI-reglementering boven de KNHS-reglementen. 

 6. Iedereen die deelneemt of meewerkt aan de in deze bepalingen bedoelde wedstrijden en degenen die deze organiseren worden geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren en zijn uit dien hoofde zelf verantwoordelijk voor deelname en/of medewerking aan en/of organiseren van wedstrijden. 

 7. Het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of wedstrijdrubrieken die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij FEI aangesloten federatie, is niet toegestaan indien: 
  a. De gezondheid, het welzijn en/of veiligheid van het paard en/of deelnemer in het geding is.
  b. Voldoende gerede twijfels bestaan over de gezondheid, het welzijn en/of de veiligheid van het paard
  en/of de deelnemer
  De integriteit van de sport in het geding is of voldoende gerede twijfel bestaat dat de integriteit van de sport
  in gevaar kan komen

 8. Het deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden onder auspiciën van de FEI dan wel een nationale buitenlandse federatie zonder hiertoe, voorafgaand aan de wedstrijd, toestemming te hebben verkregen van de KNHS, is verboden. 

 9. De KNHS draagt voor een wedstrijd, show of evenement, georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, geen juridische, financiële of enige andere aansprakelijkheid jegens de wedstrijdorganisatie, de deelnemers of derden. 

 10.  De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen aan een KNHS-wedstrijd dient, alvorens wordt deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (inclusief paardensportdekking). 

 11. Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden en deelnemers verboden. Controles
  vinden plaats met inachtneming van de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en (humaan) het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

 12. Paarden die ziek zijn (waaronder ook kreupelheid valt) en hoogdrachtige merries mogen niet worden uitgebracht op wedstrijden. Dit geldt tevens voor paarden, geboren na 2005, waarvan de staart gecoupeerd is.

 13. Ten aanzien van administratieve maatregelen als gevolg van administratief verzuim geldt het bepaalde in
  artikel 67. 

 14. Bij overtreding van de statutaire en reglementaire bepalingen van de KNHS is het Tuchtcollege –en in beroep de Raad van Appèl– bevoegd straffen op te leggen. De procedure van het aanhangig maken van zaken, de mogelijk op te leggen straffen en de taken en bevoegdheden van de tuchtrechtelijke colleges zijn omschreven in het Tuchtreglement. 

 15. Het KNHS-bestuur heeft de bevoegdheid dispensatie te verlenen op bepalingen in KNHSWedstrijdreglementen. 

 16. In gevallen waarin tijdens een wedstrijd het reglement niet voorziet dient gehandeld te worden in de geest van de sport en de disciplinereglementen waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. 

 17. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist ten finale het KNHS-bestuur, zonodig na het inwinnen van sportinhoudelijk, technisch en/of juridisch advies.