Artikel 4 - Aanvragen van een wedstrijd (vraagprogramma)

 

 1. De wedstrijdorganisatie dient tenminste zes weken (bij wedstrijden in de categorie 1 geldt een termijn van tien weken) voor de wedstrijd bij de KNHS goedkeuring te vragen door het indienen van een vraagprogramma. De KNHS kan de wedstrijdorganisatie bij overtreding van deze bepaling een administratieve maatregel opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.
 2. Bij series en competities dient per serie- en/of competitiewedstrijd goedkeuring te worden gevraagd door het indienen van een vraagprogramma.
 3. Wijzigingen op een door de KNHS goedgekeurd vraagprogramma voor de wedstrijd behoeven tevens goedkeuring van de KNHS. De wedstrijdorganisatie dient ervoor te zorgen, dat alle betrokkenen (deelnemers en officials) hierover tijdig worden geïnformeerd.
 4. Inschrijfgelden en prijzen dienen in het vraagprogramma te worden vermeld.
 5. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan –indien het van toepassing zijnde bedrag in het vraagprogramma is aangegeven– aan deelnemers, die na de sluitingsdatum van inschrijving hebben ingeschreven en/of het inschrijfgeld niet tijdig hebben voldaan, een opslag conform de Wedstrijdtarievenlijst op het inschrijfgeld in rekening te brengen.
 6. De sluitingsdatum van de inschrijvingen mag ten hoogste vier weken en niet later dan zeven dagen voor de datum van de wedstrijd zijn. De wedstrijdorganisatie mag een openingsdatum voor de inschrijvingen hanteren mits deze minimaal vier weken voor de sluitingsdatum ligt.
 7. De wedstrijdorganisatie heeft het recht de inschrijving te sluiten als het maximale aantal starts bereikt is.
 8. Wedstrijdorganisaties kunnen ervoor kiezen om bij (te) veel deelname meer rubrieken te laten verrijden in een klasse of ervoor kiezen één rubriek op te splitsen in groepen met een evenredig aantal deelnemers. Wanneer hiervan sprake is, dient de wijze waarop hier door de wedstrijdorganisatie mee wordt omgegaan, te worden opgenomen in het door de KNHS goed te keuren vraagprogramma.
 9.  De wedstrijdorganisatie heeft het recht deelnemers uit te nodigen om in te schrijven, mits dit is aangegeven in het door de KNHS goed te keuren vraagprogramma.
 10. Het is niet toegestaan, dat wedstrijdorganisaties naast het inschrijfgeld andere vergoedingen van de deelnemers incasseren. Hierop zijn eventuele kosten voor de stalling van paarden op de meerdaagse wedstrijden, die overnachten op het wedstrijdterrein of een daartoe aangewezen accommodatie, een uitzondering. 
 11. De wedstrijdorganisatie is verplicht per deelnemer tenminste één begeleider gratis toegang te verlenen tot het wedstrijdterrein. 
 12. Stallingkosten mogen per dag of dagdeel worden berekend. De kosten dienen opgenomen te worden in het vraagprogramma van de wedstrijd. Bij het Samengesteld Mennen dient het bedrag, dat hiervoor is opgenomen in de Wedstrijdtarievenlijst, te worden gehanteerd.
 13.  -
 14. Wijzigingen in starttijden kunnen tot maximaal 24 uur voor aanvang van de rubriek doorgevoerd worden. Deze wijzigingen moeten voor de deelnemers en officials inzichtelijk zijn. Na deze wijziging zijn de starttijden en aanvangstijden van rubrieken bindend, uitloop in het programma daargelaten.
 15.  In een vraagprogramma dient (indien relevant) onderscheid gemaakt te worden tussen het wedstrijd- en showgedeelte. Met betrekking tot het wedstrijdgedeelte dient goedkeuring te worden gevraagd aan de KNHS.
 16. -
 17. De KNHS zorgt na goedkeuring van het vraagprogramma voor opname van de wedstrijd in de wedstrijdkalender, die wordt gepubliceerd door de KNHS.
 18. Een wedstrijd mag pas worden gehouden als daartoe schriftelijk toestemming van de KNHS is verkregen

Naar het volgende artikel