Artikel 66 en 67 - Administratief verzuim en maatregelen

Artikel 66 - Administratief verzuim

 

 1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt:
  • het overtreden van algemene bepalingen, de voorwaarden voor deelname aan wedstrijden en/of de verplichtingen die tijdens wedstrijden voor deelnemers gelden;
  • het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden;
  • het niet of niet tijdig voldoen aan door de KNHS of door een lidvereniging voorgeschreven
  formaliteiten;
  • het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan het desbetreffende bestuur;
  • andere in KNHS-reglementen vermelde verzuimen;
  • alle overtredingen die in dit reglement als een administratief verzuim worden aangemerkt.
 2. Het KNHS-bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 67 lid 1, naar aanleiding van een administratief verzuim een administratieve maatregel te nemen conform de Wedstrijdtarievenlijst. 
 3. Een administratieve maatregel bestaat uit het geven van een officiële waarschuwing of het opleggen van een administratieve heffing. Tevens worden naar aanleiding van een administratieve maatregel administratiekosten in rekening gebracht, ook wanneer herinneringen worden gezonden. 
 4. Bij administratief verzuim worden administratieve maatregelen opgelegd conform de Wedstrijdtarievenlijst. Bij onterechte deelname aan wedstrijden wordt tevens het resultaat van de desbetreffende wedstrijd geschrapt en vervallen eventueel behaalde prijzen aan de wedstrijdorganisatie. 
 5. De administratieve maatregel wordt het lid schriftelijk medegedeeld op het door hem aan de KNHS medegedeeld adres. 
 6. Het KNHS-bestuur mandateert de bevoegdheid tot het nemen van een administratieve maatregel aan de werkorganisatie van de KNHS. 
 7. Een lid, dat zich niet kan verenigen met een genomen administratieve maatregel kan daartegen binnen een maand, nadat dit hem schriftelijk is medegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken bij het KNHS- bestuur. 
 8. Het KNHS-bestuur kan na ontvangst van het bezwaar de genomen administratieve maatregel intrekken, wijzigen of handhaven. Het besluit van het KNHS-bestuur is voor het lid bindend.


Artikel 67 - Administratieve maatregelen

 1. Wanneer een lid ten aanzien van artikel 54 lid 2 van dit reglement binnen twaalf maanden vanaf het moment van het eerste administratief verzuim voor de vierde keer een administratief verzuim begaat, is er sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en doet het KNHS-bestuur hiervan opgave bij de Aanklager. 
 2. Wanneer een lid tijdens een regio-, een KNHS- of een nationaal kampioenschap binnen twaalf maanden vanaf het moment van het eerste administratief verzuim voor de tweede keer een administratief verzuim begaat is er sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en doet het KNHS-bestuur hiervan opgave bij de Aanklager. 
 3.  Wanneer een lid tijdens een andere wedstrijd dan een in lid 1 of 2 genoemde wedstrijd binnen twaalf maanden vanaf het moment van het eerste administratief verzuim voor de twintigste keer een administratief verzuim begaat, is er sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en doet het KNHS- bestuur hiervan opgave bij de Aanklager.  
 4. Wanneer binnen twaalf maanden na het vierde, tweede of twintigste administratief verzuim (conform lid 1 resp. 2 en 3) nog een ander administratief verzuim wordt begaan nadat aan de Aanklager de in lid 1 bedoelde opgave is gedaan, wordt dat administratief verzuim aan de opgave toegevoegd. 
 5. Voor het bepalen van een volgend administratief verzuim bij wedstrijden, zoals bedoeld in lid 1, 2 en 3, worden alleen administratieve verzuimen van gelijke aard meegeteld. 
 6. Wanneer binnen twaalf maanden na de tuchtrechtelijke afdoening van de in lid 1, 2 en 3 vermelde verzuimen wederom een administratief verzuim wordt begaan, wordt een administratief verzuim dat niet tuchtrechtelijk is afgedaan, gezien als het eerste administratief verzuim in een nieuwe periode van twaalf maanden. 
 7. Zodra opgave bij de Aanklager is gedaan geschiedt de behandeling van die tuchtzaak met inachtneming van het Tuchtreglement door de Aanklager en – indien geen schikking wordt aangeboden of aanvaard – door het Tuchtcollege en de Raad van Appèl van de KNHS. 
 8. Indien de opgave aan de Aanklager leidt tot een door de Aanklager aangeboden schikking of anders tot een door een Tuchtrechtelijk college van de KNHS opgelegde geldboete is die geldboete verschuldigd naast het bedrag van de opgelegde administratieve heffingen. 
 9. Wanneer het lid een administratieve heffing of een geldboete niet tijdig heeft doen bijschrijven op de opgegeven bankrekening van de KNHS is er sprake van een nieuw administratief verzuim. Betaalt het lid het verschuldigde bedrag niet binnen een nieuwe door de KNHS gestelde termijn dan is het wederom sprake van een nieuw administratief verzuim. 
 10. Onherroepelijk geworden administratieve heffingen naar aanleiding van foutstarts worden met vermelding van naam en woonplaats van het lid in de officiële mededelingen van de KNHS gepubliceerd.

Dit was het laatste artikel klik hier om de bijlagen te bekijken