Mennen Artikel 462 - De vaardigheidsproef

1. SNELHEDEN PER RUBRIEK EN TIJDWAARNEMING
a. Van elke deelnemer wordt met behulp van een stopwatch of elektronische tijdwaarneming de tijd opgenomen vanaf het moment dat de neus van het voorste paard de startlijn passeert tot het moment dat de neus van het eerste paard de finishlijn passeert. Strafpunten kunnen worden opgelopen tot het moment dat de gehele aanspanning de finishlijn is gepasseerd.
b. Bij kampioenschappen moet elektronische tijdwaarneming gebruikt worden. Voor zover mogelijk moet de display zichtbaar zijn voor de deelnemer.
c. De tijd wordt, in geval van elektronische tijdwaarneming, genoteerd tot op 1/100 sec.
d. De maximumtijd is 2 maal de toegestane tijd. Overschrijding van de maximumtijd heeft uitsluiting tot gevolg.
e. De toegestane tijd wordt indoor op basis een snelheid die ligt tussen de 200m/min en 230m/min.
f. De toegestane tijd wordt outdoor berekend aan de hand van de volgende maximale snelheden in
meters per minuut:
                                       Klasse L           Klasse M           Klasse Z (VA)       Klasse Z (SWM)
                                                                                                                             Klasse ZZ (VA)

Enkelspan pony           235                     240                     250                          260
Tweespan pony           235                     240                     245                          250
Tandem pony               210                     220                     230                          240
Vierspan pony              210                     220                     230                          240
Enkelspan paard          235                     240                     245                          250
Tweespan paard          210                     220                     235                          240
Tandem paard              210                     220                     230                          240
Vierspan paard             210                     220                     230                          240 

g. De strafpunten voor overschrijding van de toegestane tijd zijn 0,5 strafpunt per begonnen seconde. De tijd wordt niet afgerond en de strafpuntenberekening zal 0,005 strafpunten zijn per 1/100 seconde.
2. AANVANG VAN DE PROEF
a. Wanneer de technisch afgevaardigde of bij zijn afwezigheid de parcoursbouwer zeker is dat het parcours volledig in orde is, meldt hij dat aan de voorzitter van de jury.
b. De wedstrijd kan niet van start gaan zonder een bevestiging van de technisch afgevaardigde/parcoursbouwer dat het parcours gereed is.
c. Wanneer de proef eenmaal begonnen is, mag alleen de jury beslissen dat een ernstige vergissing is gemaakt bij de berekening van de lengte van het parcours. In dat geval heeft de jury de mogelijkheid de toegestane tijd te wijzigen. Dit kan alleen worden gedaan uiterlijk nadat de derde deelnemer in een rubriek het parcours heeft voltooid en voordat de vierde deelnemer in die rubriek start. Bij verlenging van de toegestane tijd dienen de eventuele strafpunten voor tijdsoverschrijding van de eerste drie deelnemers die het parcours hebben voltooid, alvorens de tijd wordt herzien, te worden gecorrigeerd. De toegestane tijd mag ook worden verkort, mits de deelnemers die het parcours reeds hebben afgelegd hierdoor geen strafpunten krijgen.
3. GEBRUIK VAN DE BEL
a. De bel wordt gebruikt om met de deelnemer te communiceren. Eén van de leden van de jury is verantwoordelijk voor de bel en het gebruik ervan. De bel dient om:
- De deelnemers het teken te geven dat zij de ring mogen betreden voor verkenning, nadat het parcours gereed is.
- De deelnemers het teken te geven, dat zij de ring dienen te verlaten, nadat de vereiste tijd voor de verkenning is verstreken.
- De deelnemers het startsignaal te geven, nadat de parcoursbouwer of zijn vervanger heeft aangegeven dat het parcours gereed is en vrij. Na dit startsignaal dient de deelnemer binnen 45 seconden te starten door in de juiste richting de startlijn te passeren. Indien de deelnemer niet binnen 45 seconden in de juiste richting door de startlijn is gereden, zal de tijd voor zijn parcours na 45 seconden automatisch starten. Als de deelnemer niet na het belsignaal van de jury de ring binnenkomt om te starten zal de jury na het verstrijken van de 45 seconden nogmaals bellen en is de deelnemer uitgesloten.
- Ongehoorzaamheden, losgeraakt tuig of een paard met het been over een streng en soortgelijke voorvallen welke plaatsvinden binnen het tijdsverloop tussen het luiden van de bel en het passeren van de startlijn worden niet bestraft. Bij onvoorziene omstandigheden heeft de jury het recht het aftellen d.m.v. het luiden van de bel te onderbreken. De deelnemer te doen halthouden, om welke reden ook, als gevolg van een onvoorzien voorval, waardoor hij het parcours niet kan voortzetten. De tijd wordt stopgezet. Wanneer het parcours gereed is, wordt gebeld en de tijdopname weer gestart.
- Om door middel van herhaald bellen aan te geven dat de deelnemer is uitgesloten.
b. Indien een deelnemer geen gevolg geeft aan het belsignaal om halt te houden kan hij, ter beoordeling van de jury, worden uitgesloten.
c. Indien een deelnemer na een onderbreking een hindernis neemt zonder het belsignaal af te wachten, wordt hij uitgesloten.
d. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om in de nabijheid van de hindernis te blijven, wanneer deze moet worden opgebouwd.
e. Het is de taak van het jurylid, verantwoordelijk voor de bel, om te bellen en de klok te starten wanneer de deelnemer in een goede positie is om het parcours voort te zetten.
f. Wanneer de jury belt, tijdens het parcours van een deelnemer, moet de deelnemer ogenblikkelijk halthouden. Wanneer de deelnemer niet halt houdt, zal de jury voor de tweede maal bellen. Wanneer de deelnemer dan nog niet halt houdt, is hij uitgesloten. De groom mag de deelnemer er op wijzen dat de bel heeft geklonken.

Naar het volgende artikel