Mennen Artikel 461 - Hindernissen

1. KEGELS
a. Kegels die een hindernis vormen moeten minimaal 30 cm hoog zijn en van onvernielbaar kunststof vervaardigd zijn. Een bal wordt in de uitholling boven op de kegel geplaatst, zodanig dat de bal slechts valt wanneer de kegel wordt aangeraakt (zie bijlage 8). Alle ballen moeten van eenzelfde materiaal vervaardigd zijn en identiek zijn.
b. Enkelvoudige hindernissen/poorten bestaan uit slechts 2 kegels of 4 kegels (Oxer). Afwerpen van 1 of meerdere ballen van een enkelvoudige hindernis wordt bestraft met maximaal 3 strafpunten.
c. De positie van een van beide kegels moet op de grond gemarkeerd worden zodat dezelfde plaats van de hindernis gedurende de gehele proef gehandhaafd blijft.
d. In een parcours dat voor meerdere klassen gebouwd is kan het voorkomen dat de klasse L niet alle poorten hoeft te rijden. De poorten die de klasse L niet hoeft te rijden moeten middels een gele hoes gemarkeerd worden. Wel moet het parcours voor de klasse L dusdanig ontwikkeld worden dat zij het parcours in numerieke volgorde kunnen afleggen, zonder ontbrekende nummers. Indien een klasse L deelnemer de gele poort overwint krijgt hij 5 strafpunten eventuele afgeworpen ballen op die poort worden niet aangerekend. Als hij tijdens het rijden van het parcours een bal van een gele kegel afrijdt door deze kegel aan de buitenzijde aan of over te rijden dan krijgt hij 3 strafpunten voor het afwerpen
van de bal. In geval dat een M, Z, ZZ deelnemer een poort overwint welke bij gecombineerde parcoursen (voor meerdere klassen) niet tot zijn/haar parcours wordt de deelnemer uitgesloten
e. Een hindernis mag niet dubbel genummerd worden (bijv. 15/L en tevens 16/MZ). Wel kunnen bijv. 15/L en 15/MZ verschillende poorten zijn.
* Deelnemers met een rijtuig met een afwijkende spoorbreedte dus 131cm of meer dienen zich ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd bij het secretariaat te melden zodat de voorzitter van de jury of de TA, na meting, toestemming kan verlenen de kegelspoorbreedte hierop aan te passen

f.
Spansoort                 Klasse      Extra cm       Kegelbreedte                Kegelbreedte
                                                                            marathon-wagens*      Presentatie-rijtuigen

Enkelspan                     L             +25 cm          153 cm                            165cm
Twee- en langspan      L             +30 cm          158 cm                            180 cm   2span pa
                                                                                                                        190 cm   4span pa
                                                                                                                        170 cm   overigen
Enkelspan                    M             +25 cm          153 cm                            165 cm
Tweespan pony          M             +25 cm          153 cm                            165 cm
Tweespan paard         M             +25 cm          153 cm                            175 cm
Vierspan pony             M             +30 cm          158 cm                            170 cm
Vierspan paard           M             +30 cm          158 cm                            190 cm
Tandem                        M en Z    +30 cm          158 cm                            170 cm
Enkelspan                    Z              +20 cm          148 cm                            160 cm
Tweespan pony          Z              +20 cm          148 cm                             160 cm
Tweespan paard        Z              +20 cm          148 cm                             170 cm
Vierspan pony            Z              +25 cm          153 cm                              165 cm
Vierspan paard           Z              +30 cm          158 cm                             190 cm

g. In de klasse L is het toegestaan dat de doorgang van 1 enkelvoudige hindernis met 5 cm versmald wordt. In de hogere klassen mogen bij meerspanrubrieken de poorten van maximaal 5 enkelvoudige hindernissen met 5 cm versmald worden. Bij de hogere enkelspan rubrieken mogen maximaal 10 enkelvoudige hindernissen met 5 cm versmald worden Deze hindernissen moeten door middel van een blauwe hoes duidelijk gemarkeerd worden.
h. Alternatieve opties: in de klasse L mag er maximaal 1 en in de hogere klassen maximaal 2 enkelvoudige hindernissen dubbel genummerd worden in het parcours, zodat er een alternatief parcours ontstaat. De deelnemer moet dan kiezen welke hindernis hij neemt.
i. Hindernissen die tot achterwaarts gaan dwingen, zijn niet toegestaan.
j. Een oxer bestaat uit 4 kegels, 2 links en 2 rechts, in een rechte lijn. De afstand tussen de set kegels is tussen de 150 cm en 300 cm naar inzicht van de parcoursbouwer. De eerste set kegels zullen genummerd zijn de tweede set alleen rood en wit gemarkeerd. Een oxer mag te allen tijde doorsneden worden.
k. In de klasse L mogen maximaal 3 oxers gebouwd worden, voor de klasse M, Z, ZZ maximaal 5. 

2. MEERVOUDIGE HINDERNISSEN
a. Meervoudige hindernissen zijn waterdoorgangen, brug, slalom, zig-zag, L, dubbele L, box, dubbele box, U, dubbele U en wave. Deze moeten een maatvoering hebben zoals is aangegeven in de bijlage 9 voor gesloten meervoudige hindernissen en bijlage 10 voor open meervoudige hindernissen. Variaties in de bouw van samengestelde hindernissen zijn toegestaan, indien vooraf toestemming van de KNHS is verkregen en de afwijkende hindernissen in het vraagprogramma zijn vermeld.
b. Een meervoudige hindernis kan gebouwd worden van kegels of horizontale stangen of balken, op minimaal 40 cm en maximaal 60 cm hoogte geplaatst.
c. Elke groep kegels, of elementen moet duidelijk herkenbaar zijn en tot één van de delen van een meervoudige hindernis behoren. Het afwerpen van enig element van een deel van de hindernis is 3 strafpunten.
d. Alleen de meervoudige hindernissen slalom, zig-zag, dubbele box, dubbele U of een wave, mag uit meer dan 3 paar kegels of afrijdbare elementen bestaan.
e. Alleen in de meervoudige hindernissen slalom, zig-zag, dubbele box, dubbele U en wave mag de in de as van de route gemeten lengte langer zijn dan 30 meter.
f. In de klasse L mag 1 volledige meervoudige hindernis in het parcours worden opgenomen of 2x A, B, C (indien er een D poort staat voor de hogere klassen moet deze voor de L voorzien worden van een gele hoes. In de klasse M mogen maximaal 2 meervoudige hindernissen in het parcours worden opgenomen. In de klasse Z en ZZ mogen maximaal 3 meervoudige hindernissen in een parcours opgenomen worden. In een meervoudige hindernis met doorgangen A en B is het maximum aantal strafpunten 6, in een meervoudige hindernis met doorgangen A, B en C 9 strafpunten en in slalom, zig-zag, wave, dubbele box of dubbele U (A, B, C en D) maximaal 12 strafpunten wanneer de hindernis zonder ongehoorzaamheid wordt genomen.
g. Meervoudige hindernissen mogen niet gebruikt worden in een barrage tijdens een samengestelde wedstrijd. Dit mag wel tijdens een vaardigheidswedstrijd.
h. Voor de afmetingen van de hindernissen per rubriek afzonderlijk wordt verwezen naar lid 3d van dit artikel.
i. De slalom, wave en zig-zag zijn open meervoudige hindernissen, bestaande uit kegels. Water, brug, L, dubbele L, box, dubbele box, U en dubbele U zijn gesloten meervoudige hindernissen, bestaande uit kegels en/of afrijdbare elementen.
j. Open meervoudige hindernissen mogen te allen tijde tijdens het parcours doorsneden worden.

3. SLALOM, ZIGZAG, DUBBELE BOX, DUBBELE U en WAVE 

a. Een slalom bestaat uit niet meer dan 4 kegels in een rechte lijn met afwisselend links en rechts de letter A, B, C en D (zie bijlage 10).

b. Een zig-zag en wave bestaan uit maximaal 4 paar kegels, afwisselend links en recht opgesteld ten opzichte van een rechte lijn (zie bijlage 10). De kegels dienen uitgelijnd te worden op de voorzijde, het midden (de bal) of de achterzijde.
c. De dubbele box, dubbele U en de wave worden aangeduid in bijlage 

d. De afstand tussen de kegels:
          Afstand tussen de kegels bij een slalom in meters:
          vierspan paard en tandem paard                     10-12
          vierspan pony en tandem pony                          8-10
          tweespan en enkelspan paard                            6- 8
          tweespan en enkelspan pony                              6- 8
e. Afstand tussen de kegels bij een zig-zag in meters:
          vierspan paard en tandem paard                     11-13
          vierspan pony en tandem pony                          9-11
          tweespan en enkelspan paard                         10-12
          tweespan en enkelspan pony                             9-11
f. Afstand tussen de kegels bij de wave in meters:
          vierspan paard en tandem paard                     11-12
          vierspan pony en tandem pony                           8-10
          tweespan en enkelspan paard                            8-10
          tweespan en enkelspan pony                              8-10
h. Minimum afmetingen voor gesloten meervoudige hindernissen: 

Maten in meters:                                                            INGANG                            UITGANG
                                                                                          L           U+ andere            L            U+ andere

Enkelspan pony                                                                3           2                             3            3
Tweespan, tandem en vierspan pony                           3           3                             3            4
Tweespan en enkelspan paard                                      3           3                             3            4
Vierspan en tandem paard                                             4           4                             4            5 

Voor de lengte van deze hindernissen zie bijlage 9. 

4. MARATHONACHTIGE HINDERNISSEN
Een marathonachtige hindernis mag uitsluitend worden gebruikt in een vaardigheidsparcours dat als een tijdproef verreden wordt. Een marathonachtige hindernis is een hindernis die het karakter heeft van een hindernis zoals die in de marathon van een samengestelde wedstrijd wordt toegepast. Deze hindernis bevat maximaal 5 geletterde doorgangen. In een parcours zijn maximaal 2 marathonachtige hindernissen toegestaan. De hindernissen moeten bestaan uit losse elementen en moeten zodanig ontworpen zijn dat ze omver gereden kunnen worden.

5. WATERDOORGANGEN EN BRUGGEN
a. Waterhindernissen moeten een harde bodem hebben en tenminste 3 meter breed zijn met schuin aflopende kanten en 20 tot 40 cm diep. Een paar kegels moet bij de ingang (aangeduid met A) en bij de uitgang (aangeduid met B) worden geplaatst en elk paar kegels ten minste 2 meter uit elkaar.
b. Houten bruggen of bruggen van soortgelijke bruikbare constructie, goedgekeurd door de technisch afgevaardigde, met trechtervormige vleugels bij de in- en uitgang, niet meer dan 20 cm boven het maaiveld en een brugdek met een minimaal breedte van 2,75 meter, maximaal 10 meter lang zijn toegestaan. Een afbakening of leuningen van 1,30 meter hoog aan de zijkanten zijn verplicht. De technisch afgevaardigde kan een uitzondering maken, wanneer de brug van een degelijke en permanente constructie is met sterke hekken aan de zijkant. Twee paar kegels met de letters A en B zullen geplaatst moeten worden bij de ingang en uitgang van de brug elk tenminste 2 meter uit elkaar. Het brugdek mag niet glad zijn of worden.
c. Waterdoorgangen en/of bruggen zijn op vaardigheidswedstrijden niet toegestaan en moeten voor samengestelde wedstrijden in het vraagprogramma worden opgenomen.

 

6. MARKERINGEN
a. Elke hindernis is aangeduid met een paar markeringen: een rode markering aan de rechterzijde en een witte markering aan de linkerzijde, gezien vanuit de rijrichting van de deelnemer. Deze zijn niet meer dan 15 cm buiten de elementen geplaatst, die de enkelvoudige en meervoudige hindernissen vormen.
b. Obstakels/aankleding van de ring, mogen in het parcours worden geplaatst, echter wanneer deze worden aangeraakt, verplaatst of omvergereden worden daarvoor geen strafpunten gerekend.
c. Alle hindernissen in het parcours moeten genummerd zijn in de volgorde, waarin ze door de deelnemer gereden moeten worden. Het nummer van de hindernis moet op een bord worden aangegeven dat bij de ingang van iedere enkelvoudige of meervoudige hindernis is geplaatst.
d. Tijdens vaardigheidswedstrijden L t/m ZZ mogen er ook rode en witte hoezen met nummers over de kegels geschoven worden. In dit geval moeten de aanspanningen ook tussen de kegels doorrijden omdat de markeringen gelijk zijn aan de kegels. Gebeurt dit niet dan is hetgeen beschreven in artikel 463 lid 2e van toepassing.
e. Ieder deel van een ‘gesloten’ meervoudige hindernis (L, U, box) moet duidelijk aangeduid worden. De hele aanspanning moet tussen deze markeringen rijden in de correcte alfabetische volgorde.
f. De rode en witte markeringen alsmede de genummerde en geletterde borden kunnen worden gecombineerd, zodat de nummers en letters op dezelfde plaat zijn aangebracht als de rode en witte markeringen; anderzijds mogen deze ook op afzonderlijke borden of platen worden aangegeven.
g. De hindernisnummers zullen zo moeten worden geplaatst dat de deelnemer deze kan zien, zodra hij de voorgaande hindernis verlaat.

7. PARCOURSTEKENING
a. De parcourstekening moet tenminste 1,5 uur voor de start van de vaardigheidsproef voor de deelnemers beschikbaar zijn. Tenminste één uur voor de start van de proef voor elke rubriek van de wedstrijd moet een tekening in de voorring worden opgehangen, waarop de lengte, de snelheid in meters per minuut en de toegestane tijd staan vermeld, voor de desbetreffende rubriek. 

8. VERKENNING
a. Tenminste 1,5 uur voor de start van de proef moet het parcours worden vrijgegeven voor verkenning. Alleen de deelnemers, grooms en trainers in correcte kleding, mogen het parcours te voet verkennen.
b. Uitsluitend de parcoursbouwer en zijn medewerkers mogen aan het gehele parcours werken of daarin veranderingen aanbrengen. Indien een deelnemer of lid van zijn team, op enigerlei wijze, het parcours eigenhandig verandert, of zich bemoeit met de werkzaamheden van de parcoursbouwer en zijn medewerkers, zal de deelnemer worden gediskwalificeerd.
c. Een deelnemer mag de barrage niet meer verkennen zodra hij het basisparcours heeft gereden.

Naar het volgende artikel