Mennen Artikel 429 - Klassement samengestelde wedstrijd

 

 1.  PROEVEN
  a. Na afloop van iedere proef zullen de deelnemers volgens de behaalde strafpunten in die proef in een klassement worden opgenomen.
  b. De deelnemer met de minste strafpunten is de winnaar van de desbetreffende proef.
  c. Bij proef A wordt het totaal aantal punten per jurylid bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal juryleden om een gemiddelde score te verkrijgen. Wanneer het totaal aantal te behalen punten van de proef hoger is dan 160, dan zal het resultaat vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt om de invloed van de dressuurproef op de totale wedstrijd aan te passen. De coëfficiënt voor elke proef staat vermeld op het dressuurprotocol.
  d. De uitslag wordt berekend in 2 decimalen.
  e. Deelnemers die zijn uitgesloten, gediskwalificeerd, hebben opgegeven of zich hebben teruggetrokken in één van de proeven, worden niet in de eindklassement opgenomen. In de uitslag staat dan ‘uitgesloten’ (EL), gediskwalificeerd’ (D), ‘vrijwillig beëindiging’ (RE) of ‘teruggetrokken’ (W) vermeld.

 2. VERVANGENDE CIJFERS PROEF A
  a. Indien wordt vastgesteld dat er één of meerdere cijfers op een bepaald protocol ontbreken en het desbetreffende jurylid ter plaatse niet meer beschikbaar is om aan te geven wat het (de) ontbrekendecijfer(s) had(den) moeten zijn, wordt het gemiddelde vastgesteld van alle overige op het desbetreffende protocol vermelde cijfers. Dit gemiddelde wordt ingevuld op elke plaats waar een cijfer ontbreekt. Bij het vaststellen van het gemiddelde wordt de decimaal 0,5 en hoger naar boven afgerond.
  b. De vastgestelde vervangende cijfers, moeten ter informatie van de deelnemer, van een merkteken worden voorzien. Indien mogelijk wordt een kopie gemaakt van het desbetreffende protocol voordat de vervangende cijfers worden ingevuld.
 3. Wanneer de in lid 2 beschreven situatie zich voordoet, wordt dit aan de federatievertegenwoordiger gemeld, die dit onder vermelding van de naam en het persoonsnummer van het desbetreffende jurylid in zijn rapport opneemt. Indien mogelijk voegt de federatievertegenwoordiger de kopie van het protocol zoals bedoeld in lid 2 als bijlage bij zijn rapport. 
 4. UITVALLEN JURY TIJDENS PROEF A
  Indien een jurylid door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is de beoordeling van alle deelnemers van een  bepaalde rubriek te voltooien, moet er voor wat betreft de vaststelling van het klassement als volgt worden gehandeld:
  De punten die zijn toegekend door het jurylid, dat niet in staat is gebleken de beoordeling van de volledige rubriek te voltooien, buiten beschouwing gelaten voor de vaststelling van het klassement. Dit geldt ook voor de puntentotalen van de combinaties, die nog wel door het desbetreffende jurylid beoordeeld zijn. 
 5. EX AEQUO
  Indien er sprake is van gelijke resultaten na voltooiing van de 3 proeven, dan zal het resultaat in proef B doorslaggevend zijn. Wanneer er dan nog sprake is van een gelijk resultaat, dan zal het resultaat in proef A de doorslag geven. 
 6. OFFICIËLE UITSLAG
  De uitslagen zijn officieel wanneer deze door de voorzitter van de jury ondertekend zijn

Naar het volgende artikel