Mennen Artikel 454 - Verkenning van het parcours

1. VERKENNING DOOR DE TECHNISCH AFGEVAARDIGDE
a. Tenminste 5 dagen voor de wedstrijd moet het gehele parcours met inbegrip van de hindernissen beschikbaar zijn ter goedkeuring door de technisch afgevaardigde.
b. Wanneer het niet praktisch is om kunstmatige hindernissen reeds te hebben staan op het tijdstip van inspectie door de technisch afgevaardigde moeten er tekeningen op schaal beschikbaar zijn van die hindernissen inclusief een kaart, waarop de plaats van de hindernissen is aangeduid.

2. INSTRUCTIE VOOR DEELNEMERS EN OFFICIALS
a. Voorafgaande aan het openstellen van het parcours voor de officiële verkenning door de deelnemers, moet de technisch afgevaardigde tenminste één bijeenkomst organiseren met de parcoursbouwer om deelnemers en de leden van de jury te informeren.
b. Waarnemers in het terrein, (hoofd)hinderniswaarnemers en tijdwaarnemers moeten door de technisch afgevaardigde of zijn daartoe aangewezen vervanger worden geïnstrueerd voor de start van proef B.
c. Op de tekeningen moeten de verschillende trajecten, de genummerde verplichte doorgangen, de plaats van de verplichte rusten en de situering van de hindernissen aangegeven zijn. Tevens moet op tekening zijn aangegeven welke trajecten van het parcours voor motorvoertuigen zijn gesloten.
d. De hindernistekeningen moeten tijdens die instructiebijeenkomst voorhanden zijn ten behoeve van de deelnemers en officials.
e. Een overzicht met de volgorde waarin verplichte doorgangen en hindernissen gereden moeten worden, dient beschikbaar te zijn.

3. VERKENNING VAN HET PARCOURS DOOR DE DEELNEMERS
a. Tenminste 24 uur voordat de eerste deelnemer moet starten in proef B dient het hele parcours opengesteld te worden voor verkenning door de deelnemers.
b. De technisch afgevaardigde kan voorbehoud maken wat betreft de toegang tot bepaalde gedeelten van het parcours.
c. Het parcours is gesloten vanaf het moment dat de eerste deelnemer start in A-traject. De hindernissen in traject B kunnen opengesteld blijven voor verkenning totdat de eerste deelnemer in traject B is gestart.
d. Bij eendaagse wedstrijden mogen de hindernissen nog worden verkend, nadat de eerste deelnemer in traject B is gestart. De verkennende deelnemers dienen de aanwijzingen van de (hoofd)hinderniswaarnemer op te volgen en in geen geval aanwezig te zijn in de hindernis, wanneer een deelnemer deze hindernis binnen rijdt, totdat deze de hindernis heeft verlaten. Deelnemers die motorvoertuigen gebruiken moeten zich, op straffe van uitsluiting, houden aan de voorschriften van de wedstrijdorganisatie.
e. Deelnemers met motorvoertuigen dienen zich te houden aan wegen en paden en dienen alle beperkingen wat betreft toegang tot bepaalde gedeelten van het parcours te respecteren. Overtreding heeft uitsluiting tot gevolg.
f. De hindernissen mogen alleen te voet worden verkend. In geen enkel deel van een hindernis mag een motorvoertuig of fiets worden meegenomen. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.

Naar het volgende artikel