Mennen Artikel 427 - Klassement dressuurwedstrijd B t/m ZZ

 1. De cijfers die vermeld zijn op elk protocol worden opgeteld. Vervolgens worden  eventuele aftrekpunten en strafpunten, opgelopen door fouten in de proef en/of voor vergissingen in het programma, daarvan afgetrokken en wordt het puntentotaal of percentage vastgesteld.  
 2. De combinatie met het hoogste aantal punten of percentage is winnaar van de rubriek. 
 3.  VERVANGENDE CIJFERS
  a. Indien wordt vastgesteld dat er één of meerdere cijfers op een bepaald protocol ontbreken en het desbetreffende jurylid ter plaatse niet meer beschikbaar is om aan te geven wat het (de) ontbrekende cijfer(s) had(den) moeten zijn, wordt het gemiddelde vastgesteld van alle overige op het desbetreffende protocol vermelde cijfers. Dit gemiddelde wordt ingevuld op elke plaats waar een cijfer ontbreekt. Bij het vaststellen van het gemiddelde wordt de decimaal 0,5 en hoger naar boven afgerond.
  b. De vastgestelde vervangende cijfers, moeten ter informatie van de deelnemer, van een merkteken worden voorzien. Indien mogelijk wordt een kopie gemaakt van het desbetreffende protocol voordat de vervangende cijfers worden ingevuld. 
 4. Wanneer de in lid 3 beschreven situatie zich voordoet, wordt dit aan de federatievertegenwoordiger gemeld, die dit onder vermelding van de naam en het persoonsnummer van het desbetreffende jurylid in zijn rapport opneemt. Indien mogelijk voegt de federatievertegenwoordiger de kopie van het protocol zoals bedoeld  in lid 2 als bijlage bij zijn rapport. 
 5. Indien er sprake is van meer juryleden die dezelfde rubriek hebben beoordeeld, wordt voor het vaststellen van de totaalscore van het klassement van de rubriek, het totaal aantal punten van de verschillende protocollen van dezelfde combinatie bij elkaar opgeteld en daarvan vervolgens het gemiddelde vastgesteld. 
 6. Uitsluitend deelnemers, die in dezelfde rubriek dezelfde proef hebben gereden en  daarbij door dezelfde jury zijn beoordeeld (lid 9), mogen in hetzelfde klassement worden opgenomen. 
 7. De voorzitter van de jury is verantwoordelijk voor de juiste vaststelling van het  klassement van de desbetreffende rubriek. 
 8. In elke rubriek wordt de combinatie met het hoogste percentage of puntentotaal als  eerste geplaatst, de combinatie met het op één na hoogste puntentotaal als tweede en zo verder. 
 9. Voor zover het vraagprogramma dat aangeeft kan de wedstrijdorganisatie, indien zich een ex aequo klassering voordoet, desgewenst de onderlinge plaatsing van de  desbetreffende combinaties als volgt bepalen: 


  KlasseEerst op grond van: 
  alleHet rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard; de harmonie van de uitvoering. Bij meerspan het optreden als geheel.
   Indien nog steeds ex aequo dan vervolgens op grond van onderdeel:
  alle

  Rijvaardigheid en effect van de hulpen.

 10. Indien een jurylid door onvoorziene omstandigheden niet in staat een bepaalde rubriek te voltooien, moet er voor wat betreft de vaststelling van het klassement als volgt worden gehandeld:
  a Indien de rubriek uitsluitend door het desbetreffende jurylid werd beoordeeld, wordt er een afzonderlijk klassement opgesteld, waarin alleen die deelnemers worden opgenomen, die door dit jurylid nog volledig beoordeeld zijn. De overige deelnemers van de desbetreffende rubriek die nog niet (geheel) beoordeeld zijn, worden door een ander jurylid beoordeeld en hun resultaten worden eveneens in een afzonderlijk klassement opgenomen.

b Wanneer de rubriek door meer juryleden tegelijkertijd werd beoordeeld, worden de punten die zijn toegekend door het jurylid, dat niet in staat is gebleken de beoordeling van de volledige rubriek te voltooien, buiten beschouwing gelaten voor de vaststelling van het klassement. Dit geldt ook voor de puntentotalen van de combinaties, die nog wel door het desbetreffende jurylid beoordeeld zijn. Zoveel mogelijk zullen tussentijds de behaalde resultaten bij secretariaat of rekencentrum worden gepubliceerd. 

Naar het volgende artikel