Bijlagen disciplinereglement Dressuur


Bijlage tabel Samenvatting maatregelen

ArtikelOvertredingSanctie

Uitsluitingen

Artikel 114 lid 4Onder géén voorwaarde mag een deelnemer de ring betreden behalve voor het rijden van zijn proef in de
wedstrijd, met uitzondering van het hierboven in dit artikel bepaalde
Uitsluiting
Artikel 115 lid 2 Het is niet toegestaan dat de deelnemer vanaf een bepaald onderdeel het programma alsnog verder laat voorlezenUitsluiting
Artikel 115 lid 4 Nadat het (bel)signaaltot starten door de (voorzitter van de) jury is gegeven, dient de combinatie binnen 45 seconden bij A de proef te beginnen. Wanneer de combinatie de proef later dan 45 seconden begint wordt dit gerekend als vergissing in het programma. Wanneer de combinatie na nogmaals 45 seconden niet is gestart volgt uitsluiting.Uitsluiting
Artikel 116 lid 1 Iedere inmenging van een derde, gevraagd of ongevraagd, d.m.v.stem, gebaren etc., met uitzondering van het in toegestane gevallen letterlijk voorlezen van de
proef, met het doel de deelnemer of zijn paard te helpen tussen het moment van binnenrijden en beëindigen van de proef, wordt als verboden hulp van derden beschouwd. Dat geldt ook voor het gebruik van (draadloze)  communicatieapparatuur
Uitsluiting
Artikel 116 lid 2Iedere vorm van verboden hulp van derden inclusief het in orde brengen van het harnachement, ontvangen door een deelnemer tussen het moment van binnenrijden van de rijbaan en beëindigen van de proef - ter beoordeling van de (voorzitter van de) jury -Uitsluiting
Artikel 128 lid 4 Het tijdens de proef gebruikmaken van niet toegestane hulpmiddelen die ook op het voorterrein niet toegestaan zijnUitsluiting
Artikel 128 lid 4 Als de deelnemer niet in staat is om, op verzoek van de jury, in/met voorgeschreven kleding/harnachement/hulpmiddelen in de ring te verschijnen Uitsluiting
Artikel 128 lid 4 Als de deelnemer de hulpmiddelen, de kleding of het harnachement niet kan corrigeren, mag de jury het
opnieuw beginnen van de proef niet toestaan en volgt uitsluiting.
Uitsluiting
Artikel 129Val van het paardUitsluiting
Artikel 129Val van de deelnemerUitsluiting
Artikel 130 lid 1Indien een paard tijdens de proef met alle vier de hoeven buiten de afgesloten ring komtUitsluiting
Artikel 131 lid 4Verzet van het paard waardoor de proef niet gestart/vervolgt kan worden gedurende 20 seconden.
Wanneer het verzet gevaar oplevert voor paard, ruiter en/of omgeving kan de combinatie om veiligheidsredenen ook eerder  uitgesloten worden. Dit geldt ook bij ieder verzet in en rondom de ring
voorafgaand aan het startsignaal
Uitsluiting
Artikel 133Uitgesproken onregelmatigheid.Uitsluiting
Artikel 134Het geen gehoorgeven aan een belsignaal. Mogelijke uitsluiting ter beslissing van de juryUitsluiting
Artikel 136 Het gebruik van niet toegelaten hulpmiddelen (welke ook
niet zijn toegestaan tijdens het losrijden), evenals het overmatig gebruik van toegelaten hulpmiddelen heeft, ter beoordeling van de toezichthouder, (voorzitter van de) jury en/of federatievertegenwoordiger,
onmiddellijke uitsluiting of diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg. Het maakt geen verschil of het misbruik plaatsvindt in de ring of op enig ander deel van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie
Uitsluiting

StrafpuntenDe strafpunten dienen, onder vermelding van de reden waarvoor zij zijn toegekend - duidelijk in de derde kolom, naast het oorspronkelijk voor het desbetreffende onderdeel van de proef toegekende cijfer op het protocol van de deelnemer te worden vermeld.

Op de FEI-protocollen worden zij onderaan het protocol van elk jurylid vermeld onder verwijzing naar het
onderdeel waarvoor de strafpunten van toepassing zijn. Zij worden op het protocol van elk jurylid afgetrokken van het
totaal aantal punten dat aan de desbetreffende deelnemer is toegekend

Artikel 128 lid 1 Iedere vergissing in het programma, iedere weglating, iedere inbreuk op de volgorde van hetgeen moet worden getoond, het niet beginnen van de proef binnen 45 seconden nadat het startsein is gegeven of het beginnen van de proef zonder dat er een startsein is gegeven, in de
Kür op muziek niet de ring binnen komen na 20 seconden muzikaal intro, wordt ongeacht of dit al dan niet door een (bel)signaal van de (voorzitter van de) jury is aangegeven als volgt bestraft:
eerste vergissing : 2 strafpunten
tweede vergissing : 4 strafpunten
derde vergissing : uitsluiting

Voor de Kür op muziek geldt;
eerste keer :-1% vd totaalscore
tweede keer :-2% vd totaalscore
derde keer : uitsluiting

Artikel 128 lid 4 Bij gebruik van niet toegestane hulpmiddelen tijdens de proef, die echter wel toegestaan zijn bij het losrijden, dient dit onmiddellijk hersteld te worden, bestraft te worden als een vergissing en dient de proef opnieuw
begonnen te worden
eerste vergissing : 2 strafpunten
tweede vergissing : 4 strafpunten
derde vergissing : uitsluiting

Artikel 128 lid 4 Indien een deelnemer niet in de voorgeschreven kleding of met het voorgeschreven harnachement de ring
betreedt, moet dit onmiddellijk hersteld worden. De jury dient deze onregelmatigheid te beoordelen als een
vergissing in de proef en de proef dient opnieuw begonnen te worden in de voorgeschreven kleding of het
voorgeschreven harnachement
eerste vergissing : 2 strafpunten
tweede vergissing : 4 strafpunten
derde vergissing : uitsluiting

Artikel 128 lid 4Wanneer de jury verzuimd heeft in te grijpen vóór de inzet van het derde onderdeel om hulpmiddelen,
harnachement, kleding te laten herstellen, mag de combinatie de proef verder uitrijden, zonder verdere consequenties voor de beoordeling, echter met het
aanrekenen van een vergissing op deze overtreding. Zou dit de derde vergissing zijn, dan volgt alsnog uitsluiting.
eerste vergissing : 2 strafpunten
tweede vergissing : 4 strafpunten
derde vergissing : uitsluiting

Artikel 130 lid 2Het tijdens de proef buiten de niet afgesloten ring komen met een maximale duur van 60 seconden zal dit worden
aangemerkt als een vergissing
eerste vergissing : 2 strafpunten
tweede vergissing : 4 strafpunten
derde vergissing : uitsluiting

Aftrekpunten
Aftrekpunten,staan los van de strafpunten als bedoeld onder de kop ‘Strafpunten’ en zijn niet cumulatief.
Aftrekpunten worden rechtstreeks in mindering gebracht op het cijfer dat wordt gegeven voor het betreffende
onderdeel. 


Artikel 127 lid 1 Het lichtrijden waar doorzitten wordt gevraagd en omgekeerd, wordt altijd bestraft en wel door het cijfer
van de desbetreffende drafreprise van de proef met 1 punt te verminderen. Hetzelfde geldt voor het "op het verkeerde been" lichtrijden.
Het cijfer voor het betreffende
onderdeel wordt met 1 punt
verminderd.

Artikel 127 lid 2Het gebruik van de stem op welke wijze dan ook en enkele of herhaalde tonghulpen zijn fouten, waardoor
het waarderingscijfer van de oefening waarbij er gebruik van gemaakt werd, omlaag gaat. Tot en met de klasse ZZ Zwaar geeft dit 1 aftrekpunt en vanaf de klasse Lichte Tour 2 aftrekpunten.
t/m ZZ-Zwaar; Het cijfer voor het
betreffende onderdeel wordt met 1
punt verminderd.
Vanaf Lichte Tour; Het cijfer voor het
betreffende onderdeel wordt met 2
punten verminderd.

Artikel 131 lid 3Verzet wordtzowel bestraft in de waardering van de jury voor elk onderdeel van de proef, tijdens de uitvoering
waarvan het verzet zich, in welke vorm dan ook, manifesteert, als ook bij de algemene beoordeling van de
gehoorzaamheidvan het paard.
Cijfer voor het betreffende onderdeel
verminderen en het cijfer voor het
effect van de hulpen verminderen.