Artikelen 28 t/m 31- Registratie paard

Dit hoofdstuk is onderdeel van het Algemeen wedstrijdreglement, je vind hier de volgende artikelen:

Artikel 28 - Wettelijke bepalingen
Artikel 29 - Sportgerelateerde bepalingen
Artikel 30 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden
Artikel 31 – Sportbrief

Artikel 28 - Wettelijke bepalingen

 1. Aan wedstrijden mag alleen worden deelgenomen met paarden, die conform de Regeling identificatie en registratie van dieren zijn geïdentificeerd en geregistreerd. 
 2. Een lid, dat deelneemt aan wedstrijden onder auspiciën van de KNHS met een paard met een buitenlands paardenpaspoort, dient er conform de hiertoe wettelijk vastgestelde bepalingen voor te zorgen, dat het paard  conform een wettelijk goedgekeurde identificatiemethode is geregistreerd is en geïdentificeerd kan worden. 
 3. Een deelnemer is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van een door hem uit te brengen paard, zodra op zijn naam een startpas voor dit paard wordt aangevraagd.

Artikel 29 - Sportgerelateerde bepalingen

 1. De KNHS registreert de stamboek- en sportnaam en de identificatie- en registratiegegevens van een paard. Om een paard te kunnen registreren is door de KNHS een procedure opgesteld die moet worden gevolgd. Met een paard, dat niet is geregistreerd bij de KNHS, kan niet worden deelgenomen aan KNHS-wedstrijden. 
 2. Een paard mag slechts onder één sportnaam bij de KNHS geregistreerd staan, ook al worden met dit paard meer combinaties/spannen gevormd. 
 3. Een deelnemer is verplicht elke naamswijziging van een op zijn naam geregistreerd paard aan de KNHS door te geven. Onder het wijzigen van de sportnaam van een paard wordt ook het toevoegen of weglaten van een voor- of achtervoegsel verstaan. 
 4. Het toekennen van de naam ‘Olympic’ als naam of onderdeel van de naam van een paard is voorbehouden aan het KNHS-bestuur. 
 5. Het KNHS-bestuur heeft het recht een opgegeven naam(-swijziging) te weigeren.

Artikel 30 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden

 1. Alvorens aan KNHS-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de pony volgens het gestelde in dit artikel te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter registreert de gemeten hoogte in het paardenpaspoort.
 2. De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de sport wordt ingedeeld.
  De KNHS kent vijf categorieën:
  • Categorie A: stokmaat tot 117 cm;
  • Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm;
  • Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;
  • Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,9 cm;
  • Categorie E: stokmaat van 149 cm tot en met 156,9 cm.
  • Bij pony’s, die zijn beslagen, wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter afgetrokken van de gemeten hoogte.
 3. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. 
 4. Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd. 
 5. Indien de pony op grond van het resultaat van een reguliere meting in de periode tussen 1 januari en 1 april in een andere categorie wordt ingedeeld, dient uiterlijk 1 april van het betreffende jaar in de nieuwe categorie te worden gestart. Indien een pony op grond van een reguliere meting in de periode tussen 1 april en 1 januari in een andere categorie wordt ingedeeld, dient per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 
 6. De KNHS-ponymeter stelt vast waar de meting plaatsvindt. Wanneer de KNHS-ponymeter de pony en/of de omstandigheden ongeschikt vindt voor meting vanwege het onjuist voorbrengen, ongeschikte omstandigheden van terrein of omgeving of om welke andere reden dan ook, zal hij de aanvrager of diens vertegenwoordiger meedelen, dat de pony op een ander moment en onder de juiste condities zal wordengemeten. Het is verboden het resultaat van de officiële vaststelling van de stokmaat van een pony -alsmede de registratie ervan- te beïnvloeden. 
 7. Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een transponderlezer) vast te stellen dient de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort te overleggen. Wanneer het paardenpaspoort niet kan  worden overgelegd, kan geen meting plaatsvinden. 
 8. Tegen het resultaat van een reguliere meting kan door of namens het lid schriftelijk beroep worden ingediend bij het  KNHS-bestuur. De kosten van de beroepsmeting zijn opgenomen in de Tarievenlijst. De wijze waarop de  beroepsmeting dient te geschieden is vastgelegd in lid 10 van dit artikel. In geval een beroepsmeting leidt tot een  wijziging van categorie komen de kosten voor rekening van de KNHS. De pony dient per direct in de nieuwe  categorie te worden gestart. 
 9. De KNHS kan steekproefsgewijs pony’s aanwijzen voor een hermeting. De wijze waarop de hermeting dient te geschieden is vastgelegd in lid 10 van dit artikel. De kosten van deze hermeting zijn te allen tijde voor de KNHS. De pony dient bij wijziging van categorie per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 
 10. Een hermeting of beroepsmeting van een pony wordt uitgevoerd op een door de KNHS vastgestelde locatie door twee door de KNHS aangewezen ponymeters, niet zijnde de ponymeter die de laatste meting heeft verricht. Deze meting kan namens de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer. Daarnaast mag het lid met een vertegenwoordiger bij deze meting aanwezig zijn. Het resultaat van deze meting is bindend voor alle partijen. 
 11.  Wanneer een verzoek tot hermeting wordt gedaan conform het gestelde in artikel 47 lid 9, vindt de hermeting plaats zoals is beschreven in lid 10 van dit artikel. De kosten voor de hermeting zijn te allen tijde voor de KNHS. De pony dient bij wijziging van categorie per direct in de nieuwe categorie te worden gestart.
 12. De KNHS kan steekproefsgewijs pony’s op wedstrijden hermeten. Bij het hermeten op een wedstrijd moet een marge van 2 cm aangehouden worden in vergelijking met een reguliere meting.
  a. De KNHS zal hiervoor locaties aanwijzen waarbij het overige uit lid 6 onverminderd van toepassing
  blijft.
  b. De hermeting zal worden gedaan door twee ponymeters welke onafhankelijk van elkaar meten.
  c. Wanneer een pony is beslagen, zal de pony met hetzelfde beslag als tijdens de betreffende wedstrijd worden gemeten.
  d. Wanneer het noodzakelijk is om het beslag te vervangen na de wedstrijd, mag dit pas na de beoordeling van de KNHS-ponymeters. De ponymeter zal de KNHS hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
  e. Indien een pony te groot of te klein wordt bevonden voor de categorie waarin deze is ingedeeld, dan dient deze per direct in de nieuwe categorie te worden gestart.
  f. Tegen het resultaat van deze meting kan beroep worden aangetekend zoals beschreven staat in lid 8. Bij deze beroepsmeting vervalt de marge van 2 cm.
 13. Alvorens met een pony kan worden deelgenomen aan menwedstrijden dient de pony tenminste eenmaal te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter registreert de gemeten schofthoogte in het paardenpaspoort. Voor pony’s met een schofthoogte tussen de 137 cm t/m 156,9 cm geldt, dat zij conform het gestelde in lid 3 van dit artikel tot en met het achtste levensjaar gemeten dienen te worden.
 14. Wanneer een pony uitsluitend wordt uitgebracht in de discipline Endurance behoeft niet te worden voldaan aan het gestelde in dit artikel. 15. Alle meetresultaten dienen binnen 48 uur na de betreffende meting(en) door de betreffende KNHSponymeter(s) op de daarvoor bestemde formulieren aan de KNHS te worden doorgegeven. 
 15.  Indien een pony na 1 januari 2020 gemeten is door de FEI, conform de FEI-procedure, wordt deze meting door de KNHS overgenomen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Alle overige bepalingen in dit artikel blijven onverminderd van kracht. 
 16. Tijdens een (her)meting kan nader onderzoek plaatsvinden of getracht is of getracht wordt de officiële vaststelling van de stokmaat van de pony te beïnvloeden middels toediening van middelen dan wel op andere wijze. Aan dit  onderzoek zal te allen tijde medewerking dienen te worden verleend door de aanvrager of diens vertegenwoordiger.


Artikel 31 – Sportbrief

Tijdens wedstrijden kan het onderzoeken van het hart van een paard deel uitmaken van de veterinaire keuring.

 1. Wanneer de Wedstrijddierenarts tijdens een keuring hartafwijkingen (hartruis of onregelmatigheid) bij een paard vaststelt kan de deelnemer gevraagd worden door de Wedstrijddierenarts om een Sportbrief te laten opstellen conform het gestelde in lid 2 van dit artikel. 
 2. Een Sportbrief betreffende de cardiologie mag uitsluitend worden afgegeven door een geregistreerd Specialist Inwendige Ziekten van het Paard of een geregistreerd Specialist Veterinaire Diagnostische Beeldvorming indien deze van oordeel is, dat de hartafwijking een verantwoorde deelname aan wedstrijden niet in de weg staat. 
 3. De jury beslist te allen tijde op advies van de Wedstrijddierenarts of met het paard (verder) aan de wedstrijd kan worden deelgenomen. Het kunnen overleggen van een Sportbrief is geen garantie voor het (verder) kunnen deelnemen aan een wedstrijd. 
 4. Wanneer door de Wedstrijddierenarts aan een deelnemer is gevraagd een Sportbrief te laten opstellen dient deze dit te melden aan de Federatievertegenwoordiger, die hiervan melding maakt in zijn rapport aan de KNHS onder vermelding van de gegevens van de deelnemer en diens paard. Het KNHS-bestuur kan de deelnemer verplichten een Sportbrief te laten opstellen, alvorens wordt deelgenomen aan een volgende wedstrijd. 
 5. Wanneer de deelnemer opnieuw wordt gerapporteerd wegens het gestelde in lid 1 en 4 van dit artikel, wordt dit aangemerkt als administratief verzuim. 
 6. Wanneer de deelnemer voor een derde of volgende keer wordt gerapporteerd wegens het gestelde in lid 1 en 4 van dit artikel, is sprake van een overtreding in de zin van het Tuchtreglement en kan het KNHS-bestuur hiervan opgave doen bij de Aanklager conform de bepalingen van het Tuchtreglement.