Artikel 9 - Verplichtingen van wedstrijdorganisaties

  1. De wedstrijdorganisatie dient voor de wedstrijd voldoende bevoegde KNHS-officials aan te stellen. 
  2. Na de wedstrijd dient binnen 5 werkdagen door een namens de wedstrijdorganisatie aangewezen en bij de KNHS geregistreerd lid opgave van de officials te worden gedaan. Wanneer door de wedstrijdorganisatie na de wedstrijd geen, niet tijdig en/of een onvolledige opgave van de KNHS-officials wordt gedaan, kan de KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen.
  3. Een wedstrijdorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijduitslagen digitaal conform het door de KNHS voorgeschreven format inclusief rubriek ID’s, en binnen 5 werkdagen na afloop van de wedstrijd bij de KNHS te zijn aangeleverd. Tevens dienen de uitslagenlijsten per rubriek ondertekend door de (voorzitter van de) jury een jaar bewaard te worden door de wedstrijdorganisatie. Op verzoek dienen de ondertekende uitslagen alsnog bij de KNHS aangeleverd te worden. Wanneer niet aan deze bepalingen is voldaan kan de KNHS de wedstrijdorganisatie hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. 
  4. De wedstrijdorganisatie dient er voor te zorgen dat er een arts oproepbaar is tijdens de wedstrijd. Er dient een Bedrijfshulpverlener(s) en/of EHBO-er(s) aanwezig te zijn. De wedstrijdorganisatie dient ervoor te zorgen, dat een brancard en EHBO-materialen aanwezig zijn. 
  5. Voor eventingwedstrijden zijn aanvullende bepalingen opgenomen in het Wedstrijdreglement Eventing.