Artikel 63 - Internationale wedstrijden tijdens Nederlandse Kampioenschappen

Het is deelnemers, die startgerechtigd zijn op Nederlandse Kampioenschappen, verboden in die discipline deel te

nemen aan een andere wedstrijd, tenzij door de KNHS hiervoor –voorafgaand aan de wedstrijd– schriftelijk

goedkeuring is verleend. Een lid dient hiertoe twee weken voor de desbetreffende wedstrijddatum een schriftelijk

verzoek in te dienen bij de KNHS.