Artikel 55 - Meting pony's ten behoeve van deelname aan FEI-wedstrijden

Dit artikel is onderdeel van het Algemeen wedstrijdreglement. Hoofdstuk 11: Internationale wedstrijden.

Artikel 55 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan FEI-wedstrijden

  1. KNHS-leden, die pony’s uitbrengen op wedstrijden onder auspiciën van de FEI, moeten voldoen aan de FEIreglementering. De deelnemer is ervoor verantwoordelijk, dat aan de FEI- reglementering wordt voldaan. 
  2.  Wanneer pony’s door KNHS-leden worden uitgebracht op FEI-wedstrijden is het gestelde in artikel 30 van dit reglement eveneens van toepassing. 
  3. Wanneer voor een pony een FEI-recognition card of FEI-paspoort wordt aangevraagd behoeft geen meetbewijs te worden meegezonden. Wel dient de pony te zijn gemeten conform het gestelde in artikel 30 van dit reglement. Een deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de pony in werkelijkheid niet groter is dat de door de FEI maximaal toegestane hoogte. 
  4. Alleen voor pony’s, die behoren tot de categorie D of lager, wordt een FEI-recognition card of FEI-paspoort afgegeven. De deelnemer is verantwoordelijk voor de registratie van de juiste hoogte in het paspoort. 
  5. Een pony, die wordt uitgebracht op internationale wedstrijden, mag een maximum stokmaat hebben van 148 cm zonder hoefijzers of 149 cm met hoefijzers. 
  6. De FEI controleert de hoogte van pony’s steekproefsgewijs tijdens wedstrijddeelname volgens de FEI-reglementering  en procedures. Wanneer een pony door de FEI te groot wordt bevonden, kan een deelnemer hierover bij de FEI reclameren. Wanneer een pony door de FEI definitief te groot wordt bevonden wordt de hoogte ook ten behoeve van de KNHS-wedstrijdsport aangepast. 
  7. Voor uitzending kan de bondscoach de pony van één of meer kaderleden aanwijzen voor een meting. 
  8. Het KNHS-bestuur kan aan de A- en B-kaderleden aanvullende eisen stellen. Ook aan deelnemers die niet zijn opgenomen in het A- of B-kader kunnen aanvullende eisen worden gesteld, alvorens ingeschreven kan worden voor internationale wedstrijden.