Artikel 52 t/m 54 - Internationale wedstrijden

Deze artikelen zijn onderdeel van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk 11: Internationale wedstrijden. 
Je vind hier de volgende artikelen: 
Artikel 52 – Algemeen
Artikel 53 - Aanmelden / Inschrijven
Artikel 54 – Inschrijfprocedure

Artikel 52 – Algemeen

 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op KNHS-leden, die deelnemen of meewerken aan internationale wedstrijden in Nederland en in het buitenland.
 2. Op in Nederland met toestemming van de KNHS georganiseerde internationale wedstrijden zijn voor de internationale rubrieken de reglementen van de FEI van toepassing.
 3. Dit hoofdstuk is voorts van toepassing op begeleidende officials, die daartoe door de KNHS zijn aangewezen zoals chefs de mission, bondscoaches, chefs d’équipe, trainers, dierenartsen, hoefsmeden en dergelijke.
 4. Waar in dit reglement sprake is van A- en B-kader worden daarmee bedoeld de leden waar de KNHS een topsportovereenkomst mee heeft afgesloten.

Artikel 53 - Aanmelden / Inschrijven

 1. Inschrijvingen voor het deelnemen aan FEI-wedstrijden dient te geschieden conform het gestelde in artikel 54.
 2. Het inschrijven voor het deelnemen aan internationale kampioenschappen, Olympische Spelen, landenwedstrijden en nader door de KNHS aan te wijzen wedstrijden, inclusief de selectie daarvoor, vindt vervolgens plaats conform de inhoud van de jaarlijks door de KNHS vast te stellen topsportovereenkomsten, die met de leden van het A- en B-kader worden afgesloten.
 3. De startgerechtigdheid van combinaties voor het deelnemen aan internationale wedstrijden is vastgelegd in de desbetreffende disciplinereglementen.
 4. Het vraagprogramma van de wedstrijdorganisatie van internationale wedstrijden is bepalend voor het tijdstip van inschrijving voor de wedstrijd.
 5. Het is deelnemers verboden zich rechtstreeks bij wedstrijdorganisaties van internationale FEI-wedstrijden in binnen- en buitenland in te schrijven.
 6. De KNHS kan voor het deelnemen aan internationale wedstrijden te allen tijde aanvullende eisen stellen.


Artikel 54 – Inschrijfprocedure

 1. Alle wedstrijden worden gepubliceerd op de wedstrijdkalender in “MIJN KNHS”.
 2. Het deelnemen aan FEI-wedstrijden in binnen- en buitenland, al dan niet op (persoonlijke) uitnodiging, dient tijdig te worden aangevraagd via MIJN KNHS. Wanneer een KNHS-lid bij deelname aan een internationale wedstrijd niet via MIJN KNHS heeft ingeschreven kan de KNHS een administratieve heffing opleggen volgens de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen.
 3. De KNHS zal deelnemers inschrijven conform de hiervoor vastgestelde procedure en de reglementen van de FEI. De inschrijvingen worden per status gepubliceerd in MIJN KNHS. Indien een deelnemer niet wenst te worden ingeschreven dient hij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur na verzending van de automatisch gegenereerde email betreffende de definitieve wedstrijdinschrijving, zijn inschrijving te annuleren via MIJN KNHS zodat de beschikbare startplaats door een andere deelnemer kan worden ingenomen.
 4. De KNHS brengt na definitieve inschrijving van een deelnemer het op de inschrijving betrekking hebbende bedrag, op genomen in de Tarievenlijst, in rekening.
 5. Het wijzigen van paard(en) is mogelijk tot en met de dag voor de veterinaire keuring.
 6. Een KNHS-lid is ervoor verantwoordelijk, dat hij zich via MIJN KNHS inschrijft voor de klasse waarin hij startgerechtigd is en hij als combinatie deelneemt in de juiste klasse/rubriek. De controle hierop vindt achteraf (na de wedstrijd) plaats. Wanneer blijkt dat een deelnemer is uitgekomen in een klasse/rubriek waarin hij (nog) niet startgerechtigd is, kan de KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen.