Artikel 44 - Verplichtingen deelnemers

 1. Deelnemers dienen:
  a. zich onder alle omstandigheden correct te gedragen; wangedrag leidt tot diskwalificatie en kan tot gevolg hebben dat opgave wordt gedaan bij de Aanklager;
  b. zich niet te onttrekken aan prijsuitreikingen voor zover deze binnen de voorgeschreven tijdlimiet plaatsvinden, tenzij de Federatievertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. 
 2. In het geval, dat door opzet of nalatigheid niet aan de bepalingen van dit artikel wordt voldaan, is de Federatievertegenwoordiger bevoegd deelnemers uit te sluiten of te diskwalificeren en eventueel gewonnen prijzen in te houden of terug te vorderen. 
 3. Deelnemers moeten op het in het programma vermelde tijdstip of op het door de fungerende ringmeester nader vastgestelde en per omroep bekend gemaakte tijdstip in de ring of bij de start aanwezig zijn. 
 4. Indien een deelnemer te laat in de wedstrijdring verschijnt of aan de wedstrijd is begonnen voor hem dit is toegestaan, kan hij door de jury worden uitgesloten. 
 5. Indien een deelnemer op grond van een door hem gedane onjuiste opgave tot de wedstrijdring is toegelaten, dient hij door de jury te worden gediskwalificeerd. 
 6. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van een official en/of dienstdoende functionaris tijdens een wedstrijd op te volgen. 
 7. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de gedragingen op en nabij het wedstrijdterrein van zijn begeleider, zijn helper en van andere personen die tot zijn invloedssfeer behoren, waaronder in ieder geval begrepen familieleden, vrienden en kennissen. Wangedrag van een van de in de eerste zin genoemde personen wordt de deelnemer aangerekend en kan leiden tot een tuchtrechtelijke veroordeling van de deelnemer. 
 8. Het is deelnemers op straffe van uitsluiting niet toegestaan tijdens het deelnemen aan rubrieken, wedstrijden en prijsuitreikingen gebruik te maken van (draadloze) communicatieapparatuur. Deze bepaling is niet van toepassing op deelnemers aan wedstrijden in de disciplines Endurance en Mendurance. 
 9. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt. Uitzonderingen en/of nadere uitwerking van deze bepaling voor de overige disciplines staan vermeld in de afzonderlijke disciplinereglementen. 
 10. Op het wedstrijdterrein mag met een paard uitsluitend worden gewerkt door de deelnemer. Het werken met een paard door een ander dan de met dit paard voor de desbetreffende rubriek(en) ingeschreven deelnemer is –op straffe van uitsluiting– verboden. Onverminderd het hiervoor bepaalde mogen derden met een paard op het oefen- en/of losrijterrein alleen stappen, mits dit aan een lange teugel gebeurt en er met het paard niet wordt gewerkt. Aan de verplichting in de lid 9 omschreven hoofdbescherming te dragen dient door derden te worden voldaan. Bij Samengestelde Menwedstrijden geldt, dat met het paard/de paarden door derden uitsluitend op de officieel aangewezen losrijterreinen mag worden gewerkt. 
 11. Het longeren van paarden is uitsluitend toegestaan indien hiervoor voldoende ruimte is of er daartoe een speciaal gemarkeerd terreingedeelte bestemd is. In géén geval mogen andere deelnemers als gevolg van het longeren worden gehinderd. In de verschillende disciplinereglementen kunnen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.