Artikel 41 Dispensatie op medische gronden

Artikel 41 - Dispensatie op medische gronden

  1. De KNHS kan dispensatie verlenen op de bepalingen in het desbetreffende (discipline)reglement aan deelnemers met een tijdelijke blessure. De uitspraak is bindend en termijngebonden. 
  2. Deelnemers met een langdurige lichamelijke of visuele beperking dienen geclassificeerd te worden waarna dispensatie op de reglementaire bepalingen kan volgen voor een andere wijze van optoming, kleding of overige voorzieningen, voortvloeiend uit de aard van de beperking. 
  3. De KNHS kan in zeer uitzonderlijke gevallen dispensatie verlenen met betrekking tot medicatiegebruik bij paarden. De uitspraak is bindend en termijngebonden. 
  4. Op grond van lichamelijke beperkingen van een paard wordt geen dispensatie verleend. 
  5. Wanneer een paard vanwege een blessure, verwonding, drukking en/of andere al dan niet tijdelijke lichamelijke aandoeningen niet conform de reglementaire bepalingen kan worden opgetoomd, wordt hiervoor geen dispensatie verleend. 
  6. Een dispensatieverzoek moet schriftelijk worden ingediend door het desbetreffende KNHS-lid en moet vergezeld gaan van een medische verklaring. 
  7. Indien aan een deelnemer dispensatie is verleend ten aanzien van een reglementaire bepaling, dan dient de desbetreffende deelnemer te allen tijde een afschrift van deze schriftelijke dispensatie aan een official te kunnen tonen. 
  8. In alle disciplines is het toegestaan te rijden met een seatsaver.