Artikel 20 - Algemeen

Leden zijn gehouden de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren en de daaruit voortvloeiende regelgeving met

betrekking tot paarden na te leven.