Artikel 12: Federatievertegenwoordiger

  1. De KNHS of de wedstrijdorganisatie wijst in de gevallen zoals vermeld in artikel 3 een beperkt aantal andere wedstrijden een afzonderlijk daartoe vrijgemaakte Federatievertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordigt de KNHS op de wedstrijd. 
  2.  Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe aangewezen Federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult de (voorzitter van de) jury deze taak. 
  3. De Federatievertegenwoordiger is bevoegd met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 de wedstrijd te annuleren dan wel te beslissen, dat de wedstrijd niet voor puntenregistratie in aanmerking komt dan wel andere wijzigingen aan te brengen. 
  4. De Federatievertegenwoordiger is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt een officiële waarschuwing te geven of te diskwalificeren. De Federatievertegenwoordiger maakt hier melding van in zijn rapport aan de KNHS met daarbij de persoonsgegevens van de betrokken deelnemer, van eventuele getuigen en de motivering van de getroffen maatregel. 
  5. De Federatievertegenwoordiger kan te allen tijde onder opgave van redenen een deelnemer het (verder) deelnemen aan een wedstrijd verbieden, hem uitsluiten of diskwalificeren wanneer niet aan (één van) de bepalingen van dit of  andere reglementen en/of het goedgekeurde vraagprogramma wordt voldaan, de deelnemer zich onheus gedraagt tegenover een official, de deelnemer ruw optreedt jegens zijn paard of enig ander paard, dan wel indien de Federatievertegenwoordiger het vanwege veiligheidsredenen niet verantwoord acht, dat een combinatie (verder) aan de wedstrijd deelneemt. Het besluit de deelnemer te verbieden (verder) deel te nemen, uit te sluiten of te diskwalificeren kan zowel voor, tijdens als na het afleggen van de proef, het parcours of de rit worden genomen.
  6. Indien de Federatievertegenwoordiger een overtreding als vermeld in dit artikel constateert, rapporteert hij dit aan de KNHS, die betrokkene een officiële waarschuwing kan geven, een administratieve heffing kan opleggen of dat door het KNHS-bestuur opgave wordt gedaan bij de Aanklager.
  7. De Federatievertegenwoordiger dient een rapport inzake het verloop van de wedstrijd op te maken en dit binnen twee werkdagen na beëindiging van de wedstrijd aan de KNHS te zenden. 
  8. De Federatievertegenwoordiger kan tijdens KNHS-wedstrijden deelnemers aanwijzen voor een controle van diens wedstrijddocumenten en een identiteitscontrole van het paard. 
  9. Een Federatievertegenwoordiger dient een versie van de dan geldende KNHS-reglementen bij zich te hebben, die tijdens de wedstrijd door KNHS-leden geraadpleegd moet kunnen worden. 
  10. Een Federatievertegenwoordiger ziet erop toe, dat in geval van een ongeval met een paard wordt gehandeld  conform het Protocol “Ernstig gewond of gestorven paard”, Bijlage 2 van dit reglement.