Artikel 11 - Jurylid

 

 1. Een jurylid mag uitsluitend als zodanig functioneren indien hij/zij een geldige licentie heeft voor het niveau van de rubriek, welke door hem/haar wordt beoordeeld. 
 2. Als de jury uit meer personen bestaat wijst de wedstrijdorganisatie een voorzitter van de jury aan, tenzij dit in het disciplinereglement anders is omschreven. 
 3. De eigenaar van een deelnemend paard en de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en echtgenoten of levenspartners, alsook de instructeur van de deelnemer en omgekeerd, zijn niet gerechtigd als jurylid op te treden in de rubriek waarin het paard en/of de deelnemer start(en). 
 4. De jury beoordeelt de prestaties van de deelnemers volgens het gestelde in de desbetreffende disciplinereglementen. 
 5. De jury houdt toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemers en het behandelen van problemen voor, tijdens en na de rubrieken waarvoor hij is aangewezen. 
 6. Het jurylid is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de protocollen en/of beoordelingslijsten van de beoordeelde combinaties en dient deze te voorzien van zijn/haar naam en persoonsnummer. Het jurylid is verantwoordelijk voor de uitslagenlijsten en dient deze te voorzien van zijn/haar naam, persoonsnummer en handtekening. 
 7. Juryleden dienen zich te allen tijde positief kritisch op te stellen jegens deelnemers en het commentaar zowel mondeling als schriftelijk op deze wijze te formuleren. 
 8. De (voorzitter van de) jury dient in het geval van een beslissing tot uitsluiting of diskwalificatie de proef of het parcours onmiddellijk door middel van een (bel)signaal te onderbreken en de deelnemer mede te delen, dat deze is uitgesloten respectievelijk gediskwalificeerd. De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer op diens protocol en de uitslagenlijst te vermelden. In geval van diskwalificatie dient dit zo spoedig mogelijk gemotiveerd gemeld te worden aan de Federatievertegenwoordiger. Juryleden zijn bevoegd deelnemers die zich misdragen een officiĆ«le waarschuwing te geven. Zij dienen daarvan melding te maken aan de Federatievertegenwoordiger onder schriftelijke opgave van de persoonsgegevens van de betrokken deelnemer, van eventuele getuigen en de motivering van de getroffen maatregel. 
 9. De jury stelt het resultaat van de wedstrijd vast, aan de hand waarvan het klassement wordt opgemaakt.
 10. De taak van de jury begint een half uur voor de start van de eerste rubriek die moet worden beoordeeld, tot en met een half uur na bekendmaking van de uitslag van de laatste door de desbetreffende jury beoordeelde rubriek.
 11. De jury is verantwoordelijk voor alle beslissingen over de beoordeelde rubrieken, tenzij het disciplinereglement anders bepaalt of deze tot de bevoegdheden van de Federatievertegenwoordiger behoren. 
 12. Juryleden kunnen tijdens wedstrijden volgens artikel 47 controleren op de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten en of de gegevens hierin correct zijn geregistreerd. 
 13. Het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen en/of optoming, evenals overmatig gebruik van toegelaten hulpmiddelen heeft, ter beoordeling van een op de wedstrijd in functie zijnde official, onmiddellijke uitsluiting dan wel diskwalificatie tot gevolg. Het maakt geen verschil of dit plaatsvindt in de ring of op enige ander deel van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie. 
 14.  Wanneer een jury vermoedt dat wordt deelgenomen met een paard dat ziek, kreupel, onregelmatig en/of hoogdrachtig is, moet de jury overgaan tot het uitsluiten van de combinatie. Tegen deze beslissing is
  geen protest mogelijk. 
 15. Juryleden zijn verplicht overtredingen van een deelnemer te melden bij de Federatievertegenwoordiger, die verplicht is de overtreding te onderzoeken en dit in zijn rapportage aan de KNHS te vermelden. 
 16. De overige taken en bevoegdheden van de jury zijn, daar waar van toepassing, opgenomen in de desbetreffende disciplinereglementen. 

Naar het volgende artikel