Artikel 10 - Algemeen

  1. Officials dienen te beschikken over een geldige licentie zoals vastgelegd in het Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials. 
  2. Officials dienen lid te zijn van de KNHS.
  3. Bestuursleden van de wedstrijdorganisatie, wedstrijdorganisatoren en eigenaren/exploitanten van accommodaties zijn niet gerechtigd een officialfunctie uit te oefenen indien dit de functie als dressuurjurylid, endurancejurylid, Federatievertegenwoordiger en/of I&R-controleur betreft tijdens wedstrijden door henzelf, door hun vereniging of wedstrijdorganisatie georganiseerd of georganiseerd op hun eigen accommodatie.
  4. Officials dienen tijdens een wedstrijd als zodanig herkenbaar te zijn en correct gekleed te zijn. 
  5. Officials dienen tenminste een half uur voor aanvang van de wedstrijd of de door hen te beoordelen rubriek aanwezig te zijn, met uitzondering van de Federatievertegenwoordiger waarvoor een periode van één uur geldt. Voor Controlerend Dierenartsen is dit niet van toepassing. 
  6. Aan officials dient toegang te worden verleend tot alle terreinen, gebouwen en tribunes, indien en voor zover deze behoren tot de bij de wedstrijd betrokken ruimten. 
  7. Officials en functionarissen dienen zich tijdens het uitoefenen van hun taak op de wedstrijd te onthouden van het gebruik van alcoholische consumpties. 
  8. De kosten, gemaakt door officials in verband met het verlenen van medewerking aan een wedstrijd, kunnen door deze officials bij de wedstrijdorganisatie worden gedeclareerd conform de tarieven op Wedstrijdtarievenlijst. Controlerend Dierenartsen en I&R-controleurs worden door de KNHS ingezet en betaald. De Federatievertegenwoordiger en de Technisch Afgevaardigde die door de KNHS worden ingezet worden door de KNHS betaald.
  9. Onregelmatigheden op wedstrijden dienen door officials te worden gemeld bij de Federatievertegenwoordiger, die aan de KNHS rapporteert. 
  10. Een official dient objectief te zijn en te bemiddelen in conflicten. Wanneer een official (of in het geval, dat het de Federatievertegenwoordiger betreft) partij is in een conflict dient een in functie zijnde collega-official het principe van hoor- en wederhoor toe te passen en dit te rapporteren aan de KNHS op het rapportageformulier van de Federatievertegenwoordiger met vermelding van diens gegevens.