Statuten en algemeen reglement

De eind 2019 door de Ledenraad goedgekeurde nieuwe KNHS-statuten zijn officieel geïmplementeerd en daarmee in werking getreden.

Deze nieuwe statuten zijn duidelijk in een moderner jasje gestoken en sluiten meer aan bij de beleving van de hedendaagse paardensport dan de oude statuten, die nog grotendeels waren gebaseerd op de fusie die in 2002 leidde tot de oprichting van de KNHS.

Een belangrijke wijziging is een uitbreiding van de KNHS-ledenraad, zodat alle leden die deel uitmaken van de KNHS vertegenwoordigd zijn. Naast een vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s worden ook de bij de KNHS aangesloten disciplines nu vertegenwoordigd in de Ledenraad en zijn recreatie, organisatoren, de jeugd en manegehouders/sportaanbieders (overige rechtspersonen) toegevoegd. Het aantal leden komt hiermee op 24. In het najaar van 2020 wordt gestart met de uitbreiding van de Ledenraad.

Paard als Happy Athlete

Bij de KNHS staan onze leden en paarden centraal. Wij doen er alles aan om hen een mooie paardensport te bezorgen. Daarbij zijn paardenwelzijn, veiligheid en fairplay onze belangrijkste uitgangspunten en speerpunten. Daarom staat in de nieuwe statuten het paard als Happy Athlete nog meer centraal, zoals in artikel 3 ‘Welzijn paard en het doel’ (pag. 4) naar voren komt. Daarnaast zijn er regels rondom matchfixing en doping opgesteld.

Algemeen reglement

Na de goedkeuring van de statuten is ook het Algemeen Reglement herzien. In het Algemeen Reglement is ruim aandacht voor het paardenwelzijn. Het Algemeen Reglement is unaniem aangenomen door de Ledenraad op 11 juni jl.. Daarmee heeft paardenwelzijn een definitieve stevige plek gekregen in het regelgevend kader van de KNHS. Een belangrijke stap, want zonder paardenwelzijn staat de toekomst van de paardensport op het spel. De volgende stap is alle overige reglementen van de KNHS in lijn brengen met het Algemeen Reglement en de statuten. Uiteraard is hierbij ook de regelgeving van NOC*NSF en de FEI van belang.

Samen zorgen voor paardenwelzijn, veiligheid en fairplay

Ben je lid van de KNHS dan weet je dat je deelneemt aan paardensport waar paardenwelzijn, veiligheid en fairplay (eerlijk spel) gewaarborgd zijn. En dat is wel zo fijn, voor jezelf omdat je weet dat de wedstrijden waaraan je deelneemt beoordeeld worden door deskundig opgeleide en onafhankelijke juryleden en dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om voor jouw veiligheid te zorgen. Maar ook voor je paard, omdat het welzijn van de deelnemende paarden goed in de gaten wordt gehouden en gedrag dat dit welzijn in het geding brengt niet wordt getolereerd.

Omdat welzijn, veiligheid en fair play voor de KNHS de belangrijkste uitgangspunten zijn bij het organiseren en beoefenen van de paardensport betekent dit ook dat alle leden en organisatoren die deel uit maken van de KNHS hiervoor staan en hiernaar handelen. Het is niet toegestaan om in strijd te handelen met deze uitgangspunten en bepalingen zoals vastgelegd in de reglementen en statuten van de KNHS. Gebeurt dit toch dan kan en zal de KNHS daarop handhaven.

Om het paardenwelzijn verder te kunnen stimuleren en waarborgen zal de KNHS ook een meldpunt paardenwelzijn inrichten.

Via deze link kom je bij het overzicht van veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden in relatie tot de nieuwe KNHS-statuten en het Algemeen Reglement.

Modelstatuten Nationale vereniging

De KNHS heeft voor haar Nationale verenigingen modelstatuten opgesteld.
De Modelstatuten Nationale vereniging zijn goedgekeurd in de Ledenraadsvergadering van 12 november 2020.

Modelstatuten Regio en modelstatuten Vereniging

De KNHS heeft voor ook voor haar regio’s en verengingen de modelstatuten herzien. Deze modelstatuten sluiten aan bij de KNHS-statuten en het Algemeen Reglement en er is hierbij rekening gehouden met de WBTR.
Zowel de modelstatuten Regio als de modelstatuten Vereniging zijn goedgekeurd in de Ledenraadsvergadering van 10 juni 2021.
Desgewenst kan een worddocument opgevraagd worden via accountmanagement@knhs.nl