Vrijwilligersvergoeding

Wanneer je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing.

De vrijwilligersregeling voor 2024 sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Afhankelijk van de functie die je uitoefent kan er gekozen worden voor onderstaande vrijwilligersregelingen. Let op dat je eerst de ingezette afdeling raadpleegt of de functie die je uitoefent in aanmerking komt voor uurvergoeding.

Onderstaande regelingen kunnen door het lopende jaar niet door elkaar heen gebruikt worden. Je maakt dus één keer de keuze afhankelijk van de functie(s) die je uitoefent.

Word je vaak ingezet als vrijwilliger en schat je in dat de vergoeding die uit de inzet voortvloeit hoger is dan € 210,- per maand en hoger zal zijn dan € 2.100,- op jaarbasis? Dan lopen jij en de vereniging die jou inzet een financieel risico bij de Belastingdienst. Om dit risico voor jou als vrijwilliger en voor verenigingen te minimaliseren en om zorg te dragen voor een juiste uitvoering van de fiscale kaders, heeft de KNHS de tarievenlijst voor officials opgesteld als richtlijn.

Vrijwilligersregeling met vergoeding 

Voor vrijwilligers geldt de fiscale vrijwilligersregeling. Hieronder valt een vergoeding van vijf euro vijftig per uur (3,25 als je jonger bent dan 21 jaar). En een maximum van € 210 netto per maand en €2100 netto per jaar.  

Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,30/km) bij elkaar. Ook de vergoeding voor het online beoordelen van proeven valt onder deze regeling.

Meer informatie over deze regeling kun je lezen op de website van de belastingdienst.

Declaratieformulier Vergoedingen

Declareren werkelijke kosten

Je declareert uitsluitend een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding (€ 0,30/km); overnachtingskosten; verblijfskosten, dan mag dit fiscaal ongelimiteerd, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden en vooraf afgestemd zijn. Er wordt geen vergoeding betaald voor de uren die u als official maakt.

Meer informatie over de vergoeding voor gemaakte kosten als vrijwilliger kun je lezen op de website van de belastingdienst.

Declaratieformulier werkelijke kosten

Tarievenlijst voor officials

De tarievenlijst voor officials geldt sinds 1 januari 2024 en voldoet volledig aan de vrijwilligersregeling die door de Belastingdienst opgesteld is.

De ontvangen vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en moet dus het karakter hebben van een onkostenvergoeding. Wordt er meer uitbetaald wordt dan de genoemde bedragen, dan is het aan de vereniging (die een vrijwilliger inzet) om duidelijk te maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Zowel de vereniging als de official lopen anders een financieel risico.

Naast een uurvergoeding van maximaal € 5,50 per uur mag de reglementaire tijd vergoed worden. Bijvoorbeeld voor een jurylid: de taak van de jury begint een half uur voor de start van de eerste rubriek die moet worden beoordeeld, tot en met een half uur na bekendmaking van de uitslag van de laatste door de desbetreffende jury beoordeelde rubriek.

Voor meer informatie verwijzen wij door naar de website van de belastingdienst: Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl)