Hoelang blijven de aantekeningen van controlebrieven geregistreerd staan?

Het wordt genoteerd als administratief verzuim

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt:
het overtreden van algemene bepalingen, de voorwaarden voor deelname aan wedstrijden en/of de verplichtingen die tijdens wedstrijden voor deelnemers gelden;

  • het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden;
  • het niet of niet tijdig voldoen aan door de KNHS of door een lidvereniging voorgeschreven formaliteiten;
  • het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan het desbetreffende bestuur;
  • andere in KNHS-reglementen vermelde verzuimen;
  • alle overtredingen die in dit reglement als een administratief verzuim worden aangemerkt.

Een administratief verzuim blijft 12 maanden geregistreerd staan.
Start een ruiter binnen die 12 maanden niet meer onreglementair dan zal men weer met een schone lei beginnen.
Start een ruiter binnen die 12 maanden wel weer onreglementair dan zal daar een maatregel aan vast zitten zoals vastgelegd in de wedstrijdtarievenlijst.