Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid is het aansprakelijk zijn als bestuurder van een vereniging, omdat hij of zij bij het uitvoeren van zijn/haar taken de vereniging vertegenwoordigd. Als een bestuurder fouten maakt, is in beginsel de vereniging daarvoor aansprakelijk. De bestuurder is pas aansprakelijk als de bestuurder, in de uitoefening van zijn functie, een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt of handelt in strijd met de statuten (onbehoorlijk bestuur). Dus bijvoorbeeld onzorgvuldige uitoefening van de bestuursfunctie (slordige boekhouding) of zonder goedkeuring van Algemene Ledenvergadering (ALV) bepaalde besluiten nemen en doorvoeren (bv. fusie). 

Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het in beginsel altijd om collectieve hoofdelijke aansprakelijkheid, alle bestuurders zijn dan aansprakelijk voor het verwijt. Tenzij de andere bestuurders kunnen aantonen niet verantwoordelijk te zijn, bv. met bewijs dat ze tegen hebben gestemd.

Voorbeeld: Een bestuur geeft na gedegen onderzoek, inwinnen van deskundig advies en het opdragen van verschillende offertes schriftelijk opdracht tot de bouw van een nieuwe rijhal. Daarna ontstaan problemen, omdat de kosten hoger uitvallen dan geraamd of de aannemer gaat failliet. Dan moet de rijvereniging voor de gevolgen opdraaien. Het bestuur heeft namelijk zorgvuldig gehandeld. Er is dan geen persoonlijk verwijt te maken.
Dit is wel het geval als een bestuurder bijvoorbeeld op eigen houtje een contract afsluit met een bedrijf waar hij zelf een financieel belang in heeft, die vervolgens zijn afspraken niet nakomt, waardoor de vereniging in financiële problemen komt. Statutair gezien mogen bestuurders geen contracten afsluiten voor de vereniging, waar zijzelf een financiële relatie mee hebben (belangenverstrengeling). Zowel de vereniging kan de bestuurder hiervoor aansprakelijk stellen (een ernstig verwijt) (interne aansprakelijkheid) of derden buiten de vereniging (externe aansprakelijkheid). In dit laatste geval moet vast komen te staan dat de bestuurder onrechtmatig gehandeld heeft jegens de vereniging.

Décharge verlenen 
De vereniging kan een bestuur aansprakelijk houden voor fouten tijdens hun bestuursperiode, tenzij de vereniging (ALV) décharge (goedkeuring) verleent over het door het bestuur gevoerde beleid. De vereniging ontheft de bestuurders daarmee van hun aansprakelijkheid. Dit betreft echter alleen de interne aansprakelijkheid en niet de externe. 

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking bij onbehoorlijk bestuur (plichtsverzuim, onachtzaam handelen, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring).   

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden van de vereniging of stichting van door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

De KNHS heeft vanaf 2022 een collectieve regeling met Zeker in Sport, waardoor alle aangesloten verenigingen standaard een BAV krijgen bij hun KNHS verenigingslidmaatschap voor slechts € 48, inclusief. Hiermee worden hoge kosten voor een aparte BAV voor iedere vereniging voorkomen. De collectieve verzekering wordt niet separaat bij de verenigingen in rekening gebracht maar zit in de verenigingscontributie.