Seksuele intimidatie

Sinds vele jaren onderschrijft de KNHS in het kader van goed sportbestuur de in de sportwereld geldende regels over seksuele intimidatie. Dat beleid wijzigt niet. Nieuw is wel, dat de KNHS de tuchtrechtspraak rond dit onderwerp heeft ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De belangrijkste reden is, dat men bij dit instituut meer deskundigheid en ervaring op dit gebied heeft. Om deze verandering mogelijk te maken moest de formele regelgeving binnen de KNHS worden aangepast. Dat had als doel de belangen van de slachtoffers van seksuele intimidatie zo optimaal mogelijk te behartigen en de daders tuchtrechtelijk te vervolgen op een wijze, die past bij de hoge maatstaven, die de KNHS als het om de tuchtrechtspraak gaat hanteert. 

Wat te doen bij seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is geen gemakkelijk onderwerp. Belangrijk is het zeker. De sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben dat vele jaren geleden al onderkend en er voor gezorgd, dat het onderwerp bespreekbaar werd en er voor de leden een veilige omgeving ontstond om klachten of vragen over (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Ook binnen de KNHS bestaat die mogelijkheid door contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon, die deze functie geheel onafhankelijk en vertrouwelijk uitoefent. 

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie
Wie met vragen betreffende seksuele intimidatie rond loopt kan binnen de KNHS contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie, die een luisterend oor biedt, raad geeft en doorverwijst naar geschikte hulp. Die hulp kan op allerlei manieren plaatsvinden en wordt alleen met de toestemming van de persoon die klaagt ingezet. Dat gebeurt buiten de KNHS. Het is goed te weten, dat de vertrouwenscontactpersoon de mensen in het verdere proces niet persoonlijk opvangt en begeleidt. Wie hulp nodigt heeft mag rekenen op professionele begeleiding, op maat en bereikbaar. De vertrouwenscontactpersoon heeft ook de taak de KNHS te adviseren bij het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van onjuist gedrag. Ook als contact niet leidt tot ‘een zaak’ kan de verkregen informatie mogelijk daaraan indirect bijdragen. 

De vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie binnen de KNHS is: Hester van der Bij. Zij is telefonisch bereikbaar via 0577-408235 of per e-mail h.van.der.bij@knhs.nl. 

In de bijlage hieronder vind je meer informatie.