Hoe kan ik op een wedstrijd een protest indienen?

Wanneer je het op de wedstrijd niet eens met met de uitslag kun je hiertegen een protest indienen bij de jury. Dit wordt in het onderstaande artikel helemaal uitgelegd. Dit artikel staat in het Algemeen Wedstrijdreglement in artikel 48. Tegen de beoordeling van een jury kan nooit een protest worden ingediend. 

Lees op onze website meer informatie over de protestregeling.


Artikel 48 – Protesten
1. Tot uiterlijk 30 minuten na het bekend maken van de einduitslag van de desbetreffende rubriek kan tegen een beslissing van een official protest worden ingediend bij de Federatievertegenwoordiger. In gevallen waarin het oordeel van de jury is gebaseerd op (de totstandkoming van) een waardering/beoordeling van de verrichting van een deelnemer en/of van diens paard(en) is geen protest mogelijk. Tegen de beslissing van de Federatievertegenwoordiger is geen protest mogelijk
2. Ieder protest dient schriftelijk en met redenen omkleed, verwijzend naar de artikelen waartegen bezwaar wordt gemaakt, binnen de in lid 5 van dit artikel voorgeschreven termijn te worden ingediend bij de Federatievertegenwoordiger. Uitsluitend de deelnemer, of indien deze minderjarig is diens vertegenwoordiger, kan een protest indienen.
3. Een protest wordt pas in behandeling genomen nadat een waarborgsom ten bedrage van € 50,- is voldaanaan de Federatievertegenwoordiger.
4. De waarborgsom wordt terugbetaald als het protest wordt toegewezen. Bij verwerping van het protest vervalt de waarborgsom aan de KNHS.
5. Protesten dienen binnen de onderstaande tijdlimiet te worden ingediend:
a. Protesten tegen een deelnemer of een paard, dan wel tegen de startvolgorde: één uur voor het begin van de desbetreffende wedstrijd of rubriek.
b. Protesten inzake een hindernis, het parcours, dan wel inzake de omstandigheden waaronder verrichtingen moeten plaatsvinden: direct na de bezichtiging van het parcours of van de ring en in elk geval vóór de eerste deelnemer aan de desbetreffende wedstrijd of rubriek van start is gegaan. Protesten inzake de marathon (Mennen) of cross-country (Eventing), dan wel inzake de omstandigheden waaronder verrichtingen moeten plaatsvinden: direct na de bezichtiging van de marathon of de cross-country.
c. Protesten betreffende onregelmatigheden of incidenten gedurende de wedstrijd of de rubriek: zo spoedig mogelijk na afloop daarvan, doch niet later dan 30 minuten nadat de uitslag bekend is gemaakt
d. Protesten tegen de uitslag: zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 30 minuten na de officiële bekendmaking daarvan.
6. Protesten worden niet in behandeling genomen indien niet aan de in de leden 2, 3 en 5 van dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan.
7. Een bij de Federatievertegenwoordiger ingediend protest dient te worden behandeld door de jury van beroep.
8. De jury van beroep bestaat uit:
a. de Federatievertegenwoordiger;
b. de voorzitter van de wedstrijdorganisatie of diens vervanger;
c. een derde door de Federatievertegenwoordiger aan te wijzen persoon.
Indien één of meer van de in lid 8 a, b of c genoemde personen in enige hoedanigheid betrokken
was/waren bij de totstandkoming van de beslissing waartegen geprotesteerd wordt, benoemt de Federatievertegenwoordiger een ander lid/andere leden in de jury van beroep.
9. De jury van beroep doet tijdens de wedstrijd zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd uitspraak inzake het ingediende beroep. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen. Het schriftelijke protest en de schriftelijke uitspraak worden door de Federatievertegenwoordiger met het rapport meegezonden. Bij de verwerping van het protest wordt de waarborgsom tevens met het rapportageformulier meegezonden.