KNHS Ledenraad keurt jaarverslag en jaarrekening goed

Donderdag 15 juni kwam de KNHS Ledenraad bijeen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo voor de Algemene Ledenvergadering. Belangrijk onderwerp was de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening van 2022.

Na de opening en de daarbij behorende formaliteiten door voorzitter Cees Roozemond, werden de notulen van de vorige vergadering op 16 februari vlot goedgekeurd.

Meer zichtbaar
Algemeen directeur, Patrice Assendelft, gaf een presentatie vanuit de werkorganisatie. Hierbij ging hij in de actuele thema’s en ontwikkelingen. Het afgelopen half jaar heeft de KNHS hard gewerkt aan meer zichtbaar zijn in het veld om zo de vele vrijwilligers die binnen verenigingen en wedstrijdorganisaties actief zijn te ontmoeten en te ondersteunen. Medewerkers van de KNHS waren aanwezig op alle Algemene ledenvergaderingen van de Regio’s en het Team Wedstrijden organiseerde een tour door het land om verenigingen meer toelichting en uitleg te geven over het organiseren van wedstrijden, de mogelijkheden die er vanuit de KNHS zijn te laten zien en om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te maken. Ook werd er tijdens deze ‘Wedstrijden on Tour’ uitleg gegeven over het nieuwe jeugdprogramma Bixie & Friends.

Paardenwelzijn op één
Een belangrijk onderdeel van de presentatie van Assendelft was zijn pleidooi voor de  noodzakelijk kanteling die is ingezet om ook echt te handelen en leven naar de KNHS-visie op het gebied van welzijn en sport. Hij benadrukte dat we proactief moeten zijn op gebieden als paardenwelzijn, duurzaamheid, innovatie en sportontwikkeling. De KNHS is hierin leidend en heeft een belangrijke rol om deze thema’s onder de aandacht te brengen bij haar 140.000 leden.

Pro-actief en zichtbaar in Den Haag
Ook ziet Assendelft een belangrijke taak op het gebied van Public Affairs waar lobby voor de paardensport bij de politiek in Den Haag een onderdeel van is. Assendelft: “Het speelveld in Den Haag is de laatste jaren enorm veranderd. Het is essentieel dat we ons daar laten zien en als dé gesprekspartner worden gezien als het gaat om de paardensport. De KNHS gaat over de paardensport, wij hebben de kennis en een grote achterban. Wij zullen voor onze leden (en paarden) in de bres springen.”

Verklaring omtrent Gedrag
Er werd ook stilgestaan bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De KNHS vindt het belangrijk dat vrijwilligers, officials, bestuursleden en instructeurs in de paardensport deze verklaring kunnen overhandigen. Het belang hiervan wordt ook onderstreept door sportkoepel NOC*NSF die verenigingen met een speciale regeling kan ondersteunen op dit gebied. 

Jeugd bepaalt de toekomst
Dit jaar bestaat de KNHS 100 jaar, maar de jeugd heeft de toekomst. Daarom krijgen jeugdleden steeds meer positie en invloed binnen de KNHS. Dit geldt voor alle geledingen en op vele fronten. Een mooi voorbeeld is dat in de regiobesturen steeds vaker een jeugdbestuurslid volwaardig meebestuurt. Met het Young Leaders Program en het programma Geef de jeugd een stem, leidt de KNHS jonge leden op tot bestuurders zodat zij een dragende rol in de toekomst van de paardensport kunnen spelen.

Aan het 100-jarig bestaan van de KNHS wordt volop aandacht gegeven door het hele jaar heen. Zo was er een zeer geslaagde ledendag op het NK Dressuur, werd de KNHS Golden Star (vrijwilliger van het jaar) voor het eerst uitgereikt en vindt van 28 oktober tot en met 5 november de eerste KNHS congresweek plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Toekomstbestendige paardensport
Voor het realiseren van een goede toekomstbestendige paardensport en bijbehorende paardensportbond wordt er op dit moment gewerkt aan een meerjarenstrategie richting 2032 en worden ook in de werkorganisatie diverse veranderingen in gang gezet. Vooral het verbeteren, efficiënter maken en digitaliseren van processen is daarbij het doel.
Van Assendelft sloot af met de oproep dat iedereen laat zien hoe mooi en bijzonder de band tussen mens en paard is. Hij illustreerde dit met een recente ervaring die hij had tijdens een bezoek aan een ruitersportcentrum waar mensen met een beperking paardreden. Laat aan de buitenwereld zien hoe mooi de paardensport is, welke prachtige verhalen er te vertellen zijn en gebruik de #ditdoetpaardrijden.

Jaarverslag en jaarrekening
Direct na de presentatie van de Algemeen Directeur kwamen het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 aan bod. Het jaarverslag werd vlot geaccordeerd. Penningmeester Jan Sonneveld en financieel directeur Theo van der Meulen gaven de Ledenraad de nodige toelichting op de Jaarrekening. Daarbij konden zij overwegend positief nieuws brengen over de kengetallen en financiële situatie van de KNHS. Wel blijft ICT een belangrijk aandachtspunt.
Hoewel cijfers van 2022 op het gebied van het aantal starts, startpassen en lidmaatschappen etc zich moeilijk laten vergelijken met de jaren ervoor in verband met de coronapandemie, lijken deze getallen redelijk stabiel en positiever dan eerder ingeschat. Van der Meulen kon melden dat 2022 is afgesloten met een positiefresultaat van ruim €970.000. Een bedrag dat bij de accordering van de jaarrekening unaniem werd toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Dit stelt de KNHS in staat de nodige vernieuwing op onder andere ICT gebied door te voeren de komende jaren. De formele decharge verlening aan bestuur en directie kwam nadat Perry Boogaard namens de financiële commissie de Ledenraad een toelichting had gegeven. Ook hij benadrukte de noodzaak van ICT-vernieuwingen om ook in de toekomst de kosten en baten in balans te kunnen houden.

Aanscherping toezicht NVWA
Voorzitter Cees Roozemond vroeg in de vergadering ook aandacht voor onder meer de aanscherping van het toezicht door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Daarbij richt de NVWA zich met name op de registratie van de verblijfplaats van paarden. De regels die er zijn gelden al sinds april 2021, toch is gebleken dat nog veel houders van paarden onbekend zijn met de regels of er nog niet aan voldoen. Op de websites van de RVO en NVWA is meer informatie te vinden.
Op de warme donderdag waarop de bijeenkomst van de Ledenraad plaatsvond, werd ook nogmaals de aandacht gevestigd op extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan voor paardeneigenaren en evenementen. Richtlijnen en adviezen over hoe om te gaan met de weersomstandigheden in relatie tot extreme temperaturen lees je op de KNHS website.